تحلیل ورزش قهرمانی کشور به روش (SWOT)

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد رودهن

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تحلیل ورزش قهرمانی کشور به روش سوات می‌باشد
روش‌شناسی: روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که  از نظر هدف کاربردی می‌باشد. روش جمع‌آوری داده‌ها شامل مطالعات کتابخانه‌ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب  آلفای کرونباخ 96/0  محاسبه گردید. جامعه آماری پژوهش، مدیران ستادی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان، مدیران و اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک و مدیران آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، رئیسان فدراسیون‌ها، کارشناسان کمیته ملی المپیک و اعضای هیأت علمی متخصص تربیت‌بدنی و مطلع از موضوع تحقیق بودند. در این پژوهش نمونه برابر جامعه و به صورت تمام شمار بود که از 302 پرسشنامه ارسالی برای اعضای جامعه تحقیق 238 پرسشنامه (79 درصد) گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون‌های  کلموگروف اسمیرنف، تی و آزمون فریدمن استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد ورزش قهرمانی کشور در موقعیت راهبرد تدافعی (WT) قرار دارد و  با اهمیت ترین نقطه قوت ورزش قهرمانی کشور وجود استعداد های بالقوه در برخی از رشته انفرادی و از مهمترین نقاط ضعف در این بخش عدم توجه به ورزش مدارس به عنوان پایه ورزش قهرمانی و ضعف استعدادیابی می باشد. از با اهمیت ترین فرصت های ورزش قهرمانی کشور جوان بودن جمعیت کشور و از با اهمیت ترین تهدیدهای این بخش نامناسب بودن نظام مدیریت دولتی برای ورزش کشور می باشد.
نتیجه‌گیری: بدین ترتیب با توجه به موقعیت تدافعی ورزش قهرمانی کشور پیشنهاد می گردد مسئولین  از راهبردهایی برای کاهش زیانهای ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف در این حیطه استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Athletic Sports in Iran: SWOT Analysis

نویسندگان [English]

 • Morteza Rezaei Soufi 1
 • Abbas Shabani 2
1 Assoc Prof., Payame Noor university
2 Assist Prof., Islamic Azad University, Rodehn Branch
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to analyze the athletic sports in Iran by SWOT analysis.
Methodology: The research method was descriptive-analytical. In terms of the purpose, it was an applied study. Data collection included library research, Delphi method and finally a structured questionnaire. Using Cronbach's alpha, the reliability value of the questionnaire was 0.96. The statistical population consisted of staff managers and operational managers of the ministry of youth affairs and sports, managers and executive board of national Olympic committee, managers of national Olympic Academy and Paralympics,  heads of federations, experts of national Olympic committee,  and informant faculty members of physical education. In this study, the sample size was determined equivalent to the research population size. Out of 302 distributed questionnaires, the 238 questionnaires were filled in (79 percent). For data analysis, descriptive statistics and inferential tests including the Kolmogorov-Smirnov test, one sample t-test and Friedman's analysis of variance were applied.
Results: The results showed that championship sport in Iran was in defensive strategy position (WT). The most advantageous point of championship sport in Iran is the existence of potential talents in some individual sports, while the main drawback is the lack of attention to school sports as the basis of championship sport and lack of talent identification. The most important opportunities of championship sport are that the population is young; whereas the most important threats lay in inappropriate administrative management system for sports in the country.
Conclusion: Thus, according to the defensive position of national athletic sports, the practitioners are recommended to use strategies to reduce losses resulting from threats and weaknesses in this domain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Analysis
 • Athletic Sports
 • internal factors
 • external factors
 • احسانی، محمد (1387). بررسی وضعیت ورزش حرفه‌ای کشور، چکیده مقالات همایش ملی مدیریت ورزشی با تأکید بر سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، صص 5-7.
 • احمدی،‌ نسیبه (1388).  معرفی و نقد روش دلفی، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۲۲، صص 34-42.
 • اعرابی، محمد (1385). درستنامه برنامه‌ریزی استراتژیک، چاپ اول، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، صص 47.
 • الهی، علیرضا؛  مظفری، سید احمد (1388). راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی کشور، هفتمین همایش بین‌المللی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، صص31-34.
 • بدری آذین، یعقوب (1386). بررسی وضعیت ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع، توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک ایران، نشریه حرکت، شماره 3، صص 69-83.
 • حسن‌زاده, مهرداد (1384). بازاریابی ورزشی, نشر پرسمان چاپ اول، صص 19.
 • حسینی، سید شاهو؛ حمیدی، مهرزاد؛ قربانیان رجبی، آسیه؛ سجادی، سید نصرالله (1392). شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش‌های فراروی آن، مجله مدیریت ورزش، شماره 17، صص 54-29.
 • حسین پور ، اسکندر (1391). نقش رویکرد طرح‌های آموزش و پرورش در توسعه ورزش همگانی و  قهرمانی، همایش ملی استعدادیابی ورزشی، صص 57.
 • خبیری، محمد؛ الهی، علیرضا (1384). مقایسه وضعیت باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال جمهوری اسلامی با توجه به معیارهای یوفا و باشگاه‌های منتخب ژاپن، کره جنوبی، امارات و ترکیه، فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 8، صص 15- 35.
 • خزاعی، سعید (1384). روش‌هاى مطالعات آینده‌پژوهی، مؤسسه آموزشى و تحقیقاتى صنایع دفاعى، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناورى دفاعى، معاونت اطلاع‌رسانی و خدمات علمى، صص 27و54.
 • خواجه، فرزاد (1388). شناسایی شاخص‌ها و  عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش قهرمانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • خوش‌خبر، امیر (1377). بررسی و تحلیل آثار خصوصی‌سازی در سازمان تربیت‌بدنی، دانشگاه علوم و فنون مازندران.
 • رضوی، محمدحسین (1383). افزایش کارایی با سیاست خصوصی‌سازی در ورزش. حرکت، شماره  23، صص 22-5
 • رضوی سیدمحمدحسین(1388). خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور، حرکت، شماره 27، صص 23-37.
 • سیف پناهی شعبانی، جبار (1388). طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، صص 89.
 • شاهنوشی، فریدون (1384). برنامه‌ریزی استراتژیک به منظور دقیق اهداف آموزشی دانشگاه یزد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، صص 96.
 • شعبانی، عباس؛ غفوری، فرزاد؛ هنری، حبیب (1390). چالش‌های ورزش دو و میدانی در ایران(مطالعه دلفی)، مجله مدیریت ورزش پژوهش در علوم ورزشی، شماره نهم، دوره سوم، صص 51-64.
 • شعبانی، عباس؛ غفوری، فرزاد؛ هنری، حبیب (1390). بررسی چالش‌های ورزش همگانی در ایران، شماره 10، ص: 26-13.
 • طرح اجمالی سند راهبرد توسعه نظام جامع تربیت‌بدنی و ورزش (1382). سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران، شرکت راد سامانه.
 • غفرانی، محسن (1387). طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمان و همگانی استان سیستان بلوچستان، رساله دکتری، دانشگاه تهران، صص 143-147.
 • غفوری، فرزاد (1382). تعیین عوامل اصلی مؤثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی برای تبیین راهبردهای ورزش در جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس، صص 98.
 • قیامی راد، امیر (1388). بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعه رشته‌های ورزشی در ایران، مقاله فصلنامه علمی – پژوهشی حرکت، دانشگاه تهران، شماره 39 ، ص 175-192.  
 • صداقتی، محمد (1389). بررسی مزایا و معایب خصوصی‌سازی و جذب سرمایه در ورزش سه‌گانه ایران. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ورزش سه‌گانه، صص 44.
 • مرادی چالشتری، جواد (1388)، تبیین راهکارهای سرمایه‌گذاری در صنعت فوتبال کشور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد بروجرد، صص 83.
 • مظفری، احمد (1393). چالش‌های آینده مدیریت ورزش کشور در ارتباط با طرح نظام جامع ورزش، سومین همایش ملی ورزش برای همه،  دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، اردیبهشت 1393.
 • مظفری امیرمحمد، معین فرد محمدرضا، پورسلطانی حسین،  مشرف جوادی بتول، (1388). توصیف اجرای تربیت‌بدنی در سه‌پایه مدارس کشور ، نشریه علوم حرکتی و ورزش ، سال هفتم جلد دوم شماره 14 صص 139 – 119.
 • واحد، وحید (1388). بررسی استراتژی‌ها و راهبردهای ورزش همگانی در استان اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، صص 79-82.
 • یزدان پناه، محمدجواد ( ١٣٨٢). بررسی عملکرد فدراسیون دوومیدانی از سال ١٣٧٠ تا ١٣٧٩، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، صص 78.
  • Ø Alarcon, G. M. (2011). A meta-analysis of burnout with job demands, resources, and attitudes. Journal of Vocational Behavior, 79(2): 549-562.
  • Ø Baker, J., Horton, S., Roberson-Wilson, J., Wall, M. (2003). Nurturing sport expertise: Factors influencing the development of elite athletes. Journal of Sports, Science and Medicine, 2: 1-9.
  • Ø Bohlke, K., Robinson, L. (2009). Benchmarking of elite sport systems. Management Decision. 47 (1): 67-84.
  • Ø Cote, J., Dowd, J. (1996). Coach’s expertise in rowing: A qualitative investigation of Canadian athletes and coaches. Journal of Sport & Exercise Psychology Abstracts. 18 : 103.
  • Ø De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., Shibli, S. (2006). A conceptual framework for  omparati sport policy factors leading to international success. European Sport Management Quartery, 6: 185-215.
  • Ø Girginov, V. (2001).  Strategic relation and sport policy: The case of aerobic union and sport school federation, Bulgaria. Journal of sport management, 15: 173-194.
  • Ø Gould, D., Guinan, D., Greenleaf, C., Medbery, R., Peterson, K. (1999). Factors affecting Olympic performance: Perception of athletes and coaches from more and less successful teams. The Sport Psychologist, 13: 371-394.
  • Ø Green, M. (2007). Olympic glory or grassroots development? Sporty policy priorities in Australia, Canada and United Kingdom, 1960-2006. International Journal of history of sport. 24: 921-953.
  • Ø Heinila, K. (1982). The totalization process in international sport. Toward a theory of the totalisation if competition in top-level sport. Sportwissensechaft, 3: 235-253.
  • Ø Houlihan, B. (2002). Sporting excellence, schools and sport development: The politics of crowded policy spaces. European Physical Education Review, 6: 171-193.
  • Ø Jean L. (2012). Strategic and performance management of Olympics sport organizations. Second Edition, Human Kinetics, 2: 123-135.
  • Ø Larsen K. (2002). Effects of professionalization and commercialization, Physics Procedia 25: 2298 – 2303.
  • Ø Sotiriadou, K., Shillbury, D. (2009). Australian elite athlete development: An organizational perspective. Sport Management Review, 5: 29-45.
  • Ø Sotiriadou, K., Quick, S., Shilbury, D. (2006). Sport for some: Elite versus mass participation. International Journal of Sport Management. 7: 50-66.
  • Ø Williams, J. (2008). Sport and the elite in early modern England. Sport in History. 28(3): 389-413.