شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان‌های کشور، از دیدگاه صاحب‌نظران با استفاده از مدل AHP

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

2 استادیار دانشگاه ولیعصر رفسنجان

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت­بندی شاخص­های ارزیابی عملکرد ادارات ورزش و جوانان استان­های کشور، از دیدگاه صاحب­نظران و با استفاده از مدل  AHPبود.
روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری شامل اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه­های دولتی شهر تهران بود (186=N). با در نظر گرفتن تعداد مورد نیاز تصمیم­گیری در مدل AHP، در یک نمونه­گیری تصادفی 60 نفر از افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت شناسایی شاخص­ها، پرسشنامه اولیه­ای با مرور ادبیات و پیشینه تهیه و طی دو مرحله در اختیار افراد نمونه قرار داده شد. پس از جمع­آوری و جمع­بندی نظرات، پرسشنامه با پنج معیار و 26 زیرمعیار، نهایی و تایید گردید.
یافته‌ها: با استفاده از ماتریس­ مقایسات زوجی AHP، دیدگاه افراد نمونه اخذ و وزن شاخص­ها، تعیین شد. بر اساس نتایج بودجه با ارزش عددی (67725/0) و توسعه زیر ساخت­ها با ارزش (53921/0)، به ترتیب در میان شاخص­های ورودی و خروجی، اولویت­ اول را به خود اختصاص دادند.
نتیجه‌گیری: به طور کلی، با توجه به نتایج به مدیران ادارات توصیه می­گردد در راستای بهبود ظرفیت عملکردی سازمان، استفاده بهینه از بودجه و بویژه بودجه­ عمرانی، با هدف توسعه زیرساخت­های ورزش را مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the performance evaluation indices of Iranian directorates of sports and youth from the experts’ viewpoints using the AHP model

نویسندگان [English]

 • jahangir Soleimani-damaneh 1
 • Seyyed Ahmad Nejad Sajadi Nejad Sajadi 2
 • Mehdi Salimi 3
3 M.A. in Tehran university
چکیده [English]

Objective: This study aims at identifying and prioritizing the performance evaluation indices of Iranian directorates of Sports and youth form the experts' viewpoints using the AHP model.
Methodology: This is an analytical study and the research population is comprised of sport management professors in Tehran state universities (N=186). Considering the required number of the participants in AHP Model for decision-making, the 60 people were randomly chosen as the sample. To identify the indices, a preliminary questionnaire was developed using literature review and distributed among the participants in two steps. With regard to the comments, a questionnaire with five criteria and 26 sub-criteria was finalized and approved.
Results: The participants' viewpoints were weighted using the paired comparison matrix. Results indicated that the budget (w = 0.67725) and infrastructure development (w = 0.53921) were ranked the most important indices of input and output respectively.
Conclusion: Considering the findings of the study, the directorate administrators are recommended to improve the functional capacity of the organization by paying attention to optimize the use of budget especially development budget in order to develop sports infrastructures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Index
 • Performance evaluation
 • Directorate of Sports and Youth
 • AHP model
 • منابع

  • احمدی، اژدر؛ محمدزاده، حسن؛ ترتیبیان، بختیار (1385). بررسی موانع و مشکلات موجود درخصوصی سازی ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه های خصوصی شهرستان ارومیه، اولین همایش ملی شهر و ورزش.
  • جعفری، افسر؛ احسانی، محمد؛ خبیری، محمد؛ مومنی، منصور (1388). طراحی سیستم ارزیابی عملکرد دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، مدیریت ورزشی، شماره 1 (پیاپی 2)، صص 51-71
  • خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کد خبر 90122404926، چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۷:۲۸
  • سلیمانی­دامنه، جهانگیر؛ نژادسجادی، سیداحمد (1391). شناسایی و اولویت­بندی شاخص­های ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی ایران با استفاده از مدل AHP، نشریه پژوهش در علوم ورزشی، در دست چاپ
  • سلیمی، مهدی (1390). شناسایی و اولویت بندی شاخص­های ارزیابی عملکرد تیم های لیگ برتر والیبال ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دنشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • سلیمی، مهدی؛ سلطان­حسینی، محمد؛ شعبانی­بهار، غلامرضا (1391). مکان گزینی اماکن ورزشی با استفاده از مدل های پیوسته و گسستة فضایی مبتنی بر ترکیب دو مدل TOPSIS و AHP، مدیریت ورزشی شماره 1 (پیاپی 13)، صص 157-180
  • طالب­پور، مهدی؛ کشتی­دار، محمد (1388). طراحی مدل نظارت و ارزیابی تربیت بدنی و ورزش فوق برنامه دانشگاه ها، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 1 (پیاپی 24)، صص: 13-32
  • فرج وند اسفندیار (1384)، فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه، انتشارات فروزش، تهران
  • قدسی­پور، سیدحسن (1380). فرایند تحلیل سلسله مراتبی، انتشارات دانشگاه امیر کبیر، چاپ چهارم
  • محمدی، سردار؛ اسماعیلی، نرگس (1391). اولویت بندی رسانه های تبلیغاتی بر مبنای مدل AIDA با روش AHP در بخش تولیدی صنعت ورزش، مدیریت ورزشی شماره 1 (پیاپی 15)، صص 77-92
  • همتی­نژاد، مهرعلی؛ رمضانی­نژاد، رحیم (1380). تدوین نظام و ارزیابی برای برنامه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری
   • Ø Asmild, M., Paradi, J., Pastor, T (2009). Centralized resource allocation BCC models, Omega, 1 (37): 40-49.
   • Ø Haas, D.J (2003). Productive efficiency of English football teams- a data envelopment analysis approach, Manage Decis Econ, (24): 403–410
   • Ø Fried, H.O., Lambrinos J., Tyner J (2004). Evaluating the performance of professional golfers on the PGA, LPGA and SPGA tours, European Journal of Operational Research (154): 548–561
   • Ø Grace, K.L., Edwin, H.W (2008). The Analytic Hierarchy Process (AHP) Approach for Assessment of Urban Renewal Proposals, Soc Indic Res (89):155–168
   • Ø Lee, S.K., Mogi, G., Lee, S.K., Kim, J.W (2010). Prioritizing the weights of hydrogen energy technologies in the sector of the hydrogen economy by using a fuzzy AHP approach, International Journal of Hydrogen Energy, 2(14): 187-199.
   • Ø Peng, Y., Ming, L (2010). Evaluation Index System on Performance Management of University High-Level Wushu Team Based on the AHP, 7th International Conference on Innovation & Management
   • Ø Saaty, T. (2008). Decision making with the AHP, International Journal of Services Sciences, 1(1):44-59
   • Ø Xu, J.Y (2007). Performance Assessment of Professional Sports Clubs with Balanced Score-Card and AHP, Sport Science Research, 28(1) :26-28
   • Ø Zhu, J (2009). Quantitative models for performance evaluation and benchmarking: data envelopment analysis with spreadsheets. Worcester MA. USA
   • Ø Vaeyens, R., Malina, R.M., Janssens, M., Renterghem, B., Bourgois. J., Vrijens, J., Philippaerts, M (2006). Multidisciplinary selection model for youth soccer: The Ghent Youth Soccer Project. Br J Sports Med, 40: 928–934.
   • Ø Soleimani-damaneh j., Hamidi M., Sajadi S.N (2011). Evaluating the Performance of Iranian Football Teams Utilizing Linear Programming, American Journal of Operations Research, 1(2): 65-72