شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی‌های سازمانی در سازمان‌های ورزشی دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

3 استادیار دانشگاه بجنورد

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: در این مقاله تلاش شده است در مرحله نخست عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی‌های سازمانی در سازمان‌های ورزشی دولتی ایران شناسایی گردد و در مرحله بعدی این عوامل به جهت اقدامات لازم برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی‌ها اولویت‌بندی شوند.
روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه­ی ‌آماری پژوهش اساتید مدیریت ورزشی و جمعی از صاحب‌نظران مدیریت استراتژیک بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری سرشماری هدفمند در مجموع 73 متخصص در تحقیق شرکت کردند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامۀ محقق ساخته‌ای با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود که روایی و پایایی آن با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی گردید. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون فریدمن در سطح معنی‌داری 05/0p≤ استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، در خارج سازمان 4 عامل و در داخل سازمان 6 عامل اجرای استراتژی را متأثر خواهند کرد. عوامل خارجی در اجرای استراتژی‌های سازمانی از اولویت یکسانی برخوردارند، اما عوامل داخلی اولویت‌بندی متفاوتی داشتند. از میان عوامل داخلی اولویت اول به منابع مالی و اولویت نهایی به ساختار سازمان اختصاص یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing and prioritizing the effective factors on organizational strategy implementation in Iranian governmental sport organizations

نویسندگان [English]

  • Ismaeil Malekakhlagh 1
  • zahra taslimi 2
  • Mohammad Reihani 3
  • Nastaran Salimi 4
1 Associated professor, University of Guilan
2 PhD of sport management, University of Guilan
3 Assistant professor, university of Bojnord
4 PhD student of sport management, University of Tehran
چکیده [English]

Objective: In this article, it has been tried to recognize effective factors on strategy implementation in Iranian governmental sport organizations in the first step. As a second step, the effective factors were prioritized in order to do successful strategy implementation.
Methodology: Research method was a descriptive survey. The statistical populations included sport management instructors and strategic management professors. By using Purposive sampling, 73 professors took part in research. The structured questionnaire was used to collect data that its validity and reliability were confirmed by factor analysis method (EFA and CFA). Freidman test (p ≤ 0.05) was used to hypothesis testing.
Finding: Results showed that four external factors and six internal factors affected strategy implementation. External factors were prioritized equally. In internal factors, the first priority was finance resources and the last priority was organizational structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Strategy implementation
  • Sport organizations
منابع
امیر نژاد، سعید؛ غلامپور، محمد؛ طالب پور، مهدی؛ منانی، معصومه السادات (1391). بررسی میزان تعهد مدیران در اجرای استراتژی سازمان‌های ورزشی. نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13،صص92-79.
برایسون، جان (1386). برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی؛ منصوریان، عباس، چاپ اول، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه‌ریزی.
دیوید، فرد آر (1386). مدیریت استراتژیک؛ پارسائیان علی، اعرابی سیدمحمد، چاپ سی و یکم، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
عمیدی، علی (1382). روش‌های نمونه‌گیری 1، چاپ پنجم، تهران، انتشارات پیام نور.
عباسی، محمدرضا؛ جوان جعفری، احمد (1388). موانع پیش روی اجرای مؤثر استراتژی‌ها و معرفی یک رویکرد اجرایی. نشریه صنعت لاستیک ایران، شماره 56،صص 104-92.
غفاریان وفا، علی احمدی علیرضا؛ (1381). بررسی علل شکست برنامه ریزی‌های استراتژیک و ارائه دو یافته جدید؛ مدرس علوم انسانی، شماره  3، صص 83-97.
غفاریان وفا؛‌ عمادزاده مرتضی (1383)؛ مبانی نوظهور در مفهوم استراتژی، چاپ اول، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
فاگ دیویس (1385). اجرای برنامه استراتژیک؛ طبیبی سیدجمال الدین، ملکی محمدرضا، ماهر علی؛ چاپ اول، تهران، انتشارات سیمای فرهنگ.
فتح‌الله (1383)؛ جلوگیری از شکست برنامه‌ریزی استراتژیک؛ سامانه ویژه‌نامه مدیریت استراتژیک؛ شماره 21، صص 47-44.
کشاورز، لقمان (1390). تدوین مناظر و  نقشه استراتژی کمیته ملی المپیک با کارت امتیازی متوازن. رساله دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
کلانتری، خلیل (1388). مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی اقتصادی، چاپ اول، تهران، انتشارات مهندسین مشاور طرح و منظر.
کاپلان، رابرت؛ نورتون، دیوید (1386). سازمان استراتژی محور؛ بختیاری پرویز؛ چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
کاپلان، نورتون ‌(1384). نقشه استراتژی تبدیل دارایی‌های نامشهود به پیامدهای مشهود؛ اکبری، سلطانی، ملکی، چاپ اول، تهران، انتشارات آریانا.
نجفی حقی، جواد (1383). روش ارزیابی متوازن؛ رویکرد جدید استراتژی مدیریت. نشریه تدبیر، شماره 151، صص 37-33.
نژاد سجادی، احمد (1391). تدوین الگوی اجرای استراتژی‌ها و طراحی نقشه استراتژی سازمان ورزش شهرداری شهر تهران با استفاده از تکنیک BSC. نشریه پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت ورزشی، شماره 8، صص 21-7.
Ø Beer, M., & Eisenstat, R (2000). The silent killers of strategy implementation and learning, Sloan management review, 41(4):29-40.
Ø Brenes, E.R., Mena, M. & Molina, G.E (2007). Key success factors for strategy implementation in Latin American, Journal of business research, 61:590-598.
Ø Dar vinod k. (1999). Why do most competitive strategies Fail? energycomm.com/cmpst.html.
Ø DeLisi, P. (2001). Strategy Execution: An Oxymoron or a Powerful Formula for Corporate Success. Retrieved on 3 October, 2009, from http://www.org-synergies.com.
Ø Hanatang, Q (2005). Strategy implementation: The impact of demographic characteristics on the level of support received by middle managers, Management International Review, 45: 45-70.
Ø Heide, M., Gronhaug, K., & Johannessen, S. (2002). Exploring Barriers to The Successful Implementation of a Formulated strategy. Scandinavian Journal of Management, 18(2): 217-231.
Ø Hrebiniak, L.G & Joyce, W.F (1985). Organizational adaptation: strategic choice and environmental determinism, Administrative Science Quarterly, 30: 336-349.
Ø Hrebiniak, L.G (2006). Obstacles to effective strategy implementation, Organizational Dynamics, 35: 12-31.
Ø Johnson, L.K (2004). Execute your strategy without killing it, Harvard management update, December, 193: 3-5.
Ø Yang, Li; Guo-hui, Sun & Eppler, Martin J. (2010) Making strategy work: A literature review on the factors influencing strategy implementation. In: Handbook of research on strategy process. Edward Elgar, Cheltenham, UK.
Ø Noble, C.H (1999). Building the strategy implementation network, Business Horizons, 19-27.
Ø Okumus, F (2003). A framework to implement strategies in organization, Management decision, 41(9): 871-882.
Ø Orit Gadiesh, James L. Gilbert. (2001). Transforming Corner-Office Strategy into Frontline Action. Harvard Business Review Article, 73:3.
Ø Pettigrew, A.M., & Whipp, R (1991). Managing change for competitive success, Oxford: Blackwell.
Ø Simkin L (2002). Barriers impeding effective implementing of marketing plans. Journal of business and industrial marketing, 1: 8-24.