تحلیل روند توسعه ورزش دانشگاهی ایران در برنامه‌های کلان اول تا پنجم توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تحلیل وضعیت توسعه ورزش دانشگاهی کشور در برنامه­های کلان توسعه بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات تحلیل  اسنادی است. جامعه آماری شامل تمامی اسناد و گزارش های موجود و مرتبط با برنامه­ها، رویدادها و اقدامات اداره­کل تربیت­بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. مولفه­ها و شاخص­های مورد نظر به صورت توصیفی بررسی، و به صورت کیفی با برنامه­ها و اهداف توسعه ورزش دانشگاهی تطبیق داده شد. همچنین روند تغییرات برنامه­های کلان توسعه ورزش دانشگاهی، بررسی و بر اساس چشم­انداز 1404 تحلیل و تفسیر گردید.
یافته‌ها: . نتایج نشان داد تغییرات ساختاری و رشد برنامه­­های توسعه ورزش دانشگاهی با وجود تأکید در برنامه دوم و سوم توسعه، فقط در برنامه چهارم صورت گرفته است. همچنین نوع و سطح رویدادها و برنامه­ها در برنامه­های توسعه، رشد کمی نسبتاً مطلوبی داشت، ولی ثبات و کیفیت پایین و تغییرات پیش­بینی نشده زیادی داشته است. البته سطح پوشش دانشجویان در ورزش قهرمانی و همگانی، سرانه­ برنامه­ها، امکانات و بودجه تا حد زیادی به اهداف تعیین شده دست یافته است. ضمناً تاسیس فدارسیون ملی ورزش دانشگاهی، دبیرخانه مناطق ورزشی، تغییر رویکرد از ورزش قهرمانی به همگانی و برگزاری المپیادهای سطح ملی، مهم­ترین ابعاد اثر گذار بر روند توسعه ورزش دانشگاهی بود. به طور کلی، شاخص­های توسعه ورزش دانشگاهی کشور تناسب مطلوبی با چشم­انداز 1404 و برنامه­های پنج ساله توسعه کشور ندارد.
نتیجه‌گیری: لذا پیشنهاد می­شود برنامه­ها، ساختار و تشکیلات ورزش دانشگاهی کشور در حوزه­های آموزشی، تفریحی، همگانی و قهرمانی دانشگاهی کشور، براساس معیارها و واقعیت­های جامعه دانشگاهی مورد بازبینی اساسی و طراحی نوین قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the development trend of Iranian collegiate athletics from the first to fifth macro development programs

نویسندگان [English]

  • Fereydoon Manafi 1
  • Rahim Ramezaninezhad 2
  • Hamidreza i GoharRostami 3
  • Salah Dastoom 4
1 Ph.D., Sport management, University of
2 Professor of Sport Management, University of Guilan
3 Associate Professor of Sport Management, University of Guilan
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research was to analyze the development of Iranian collegiate athletics in the macro development programs.
Methodology: The method of research is descriptive and documentary research. All the documents and reports relevant to the events, actions and activities of the physical education general office of ministry of science, research and technology  were considered as research population. Components and indexes were examined descriptively and compared qualitatively with the development goals and programs of collegiate athletics. Moreover, the changing process of collegiate athletics in the macro development programs was examined and analyzed according to Iran's 1404 vision plan.
Results: The results showed that the structural changes and progress of development programs of collegiate athletics have been observed only during the fourth development program although since the beginning of the 2nd and 3rd development programs, it had been asserted to do the programs. The quantitative progress of type and level of events and programs in the development programs were evaluated fairly favorable but they had low stability and quality as well as many unpredictable changes. However, the coverage of students in athletic sport and sport for all, programs per capita, facilities and budget were close to defined goals. The prominent influential dimensions on collegiate athletics development included founding national federation of collegiate athletics and secretariat of sport regions, changed approach from athletic sport to sport for all, and holding nation-wide Olympiads. In sum, the indexes of collegiate athletics development are not in favorable accordance with Iran's 1404 vision plan and five year development program.
Conclusion: In general, it is offered to revise and redesign the programs, structures and organizations of collegiate athletics based on criteria and realities of university population in the scopes of education, recreation, sport for all, and athletic sport

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport development
  • Collegiate athletics
  • Athletic sport
  • Sport for all
منابع
حسینی، گلاله. حمیدی، مهرزاد؛ تجاری، فرشاد  (1391). تدوین برنامة راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، مدیریت ورزشی، شماره 15، ص 33-15.
حمیدی، مهرزاد، الهی، علیرضا، اکبری یزدی، حسین، حمیدی، محسن (1390). ورزش دانشجویی جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز و راهبردهای توسعه، مقاله طرح پژوهشی پژوهشگاه تربیت­بدنی و علوم ورزشی، مطالعات مدیریت ورزشی شماره 12، صص 26-13.
سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور (1383). شرکت راد سامانه.
کتابچه گزارش عمکلرد اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم (1391). مرکز اسناد سازمان.
امیرتاش علی محمد. (1383). پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور از دیدگاه داوران،سرپرستان،مربیان و دانشجویان شرکت کننده، حرکت بهار، 19، صص 22- 5.
حمیدی، مهرزاد (1388 ). تدوین اهداف کلان سیاست­ها و راهکارهای اجرایی توسعه ورزش دانشجویی در قالب برنامه چهارم توسعه کشور. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
یوسفی، بهرام، حسنی، زهره، طهماسبی، وریا (1389). بررسی عوامل مرتبط با سطح سازگاری تحصیلی دانشجویان رشته تربیت بدنی ایران، پژوهش در علوم ورزشی شماره 26، صص 26-13.
طالب پور، مهدی، جوادی پو، محمد (1391). برنامه راهبردی رشته علوم ورزشی، طرح پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی.
حمیدی، مهرزاد، الهی، علیرضا، ایزدی یزدی اکبر (1389). تدوین راهبردهای توسعه ساختار ستادی ورزش دانشجویی ایران، پژوهش در علوم ورزشی شماره 26 صص 40-27.
امیرتاش علی محمد (1386). مقایسه توصیفی المپیاد­های ورزشی دانشجویی پنجم، ششم و هشتم و ارائه راهکار برای ارتقاء کیفی المپیادهای ورزشی دانشجویی کشور، طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی.
مقایسه وضعیت موجود برنامه های فوق برنامه ورزشی دانشگاه های ایران با ده سال قبل (1392). دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی سال سوم (یازده پیاپی)، شماره 5  
میرکاظمی، سیده عذرا (1388). طراحی مدل ارزیابی عملکرد ادارات تربیت­بدنی دانشگاه­ها، رساله دکتری دانشکده تربیت­بدنی دانشگاه گیلان.
صفاری، مرجان (1391). طراحی الگوی مدل ورزش همگانی ایران، رساله دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
قاسمی، حمید؛ مظفری، سید امیر احمد؛ امیرتاش، علی محمد (1386). توسعۀ ورزش از طریق تلویزیون در ایران. پژوهش در علوم ورزشی. شماره 17. صص 148-131.
غفرانی، محسن؛ گودرزی، محمود؛ سجادی، نصرا...؛ جلالی فراهانی، مجید؛ مقرنسی، مهدی (1388). طراحی و تدوین راهبرد توسعۀ ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان. حرکت. شماره 39. ص 131-107.
کتابچه گزارش عملکرد اداره­کل تربیت­بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم. (1391). مرکز اسناد و اطلاعات.
زاهدی، نسرین. (1390). مقایسه‌ و اولویت‌بندی راهکار‌های توسعه ورزش همگانی‌ کشور‌ از‌دیدگاه مدیران ،کارشناسان و صاحبنظران. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه شمال.
سند تفصیلی نظام جامع توسعه تربیت­بدنی و ورزش کشور مطالعات تفصیلی توسعه ورزش، سازمان تربیت­بدنی جمهوری اسلامی ایران. (مرکز ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور، چاپ اول 1384، انتشارات سیب سبز.
طرح اجمالی سند راهبرد توسعه نظام جامع تربیت­بدنی و ورزش. (1381). سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، مرور دوم.
گزارش عملکرد سازمان تربیت­بدنی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بین 1381 تا 1383 روابط عمومی سازمان تربیت­بدنی جمهوری اسلامی ایران.
Ø Sotiriadou, K. (2005). The Sport Development Processes in Australia. PhD thesis. University of Technology. Sydney.
Ø Carlson, R. (2002). Ethnio different as a determinant for sport pratical pation among children and youth, college of physical education and sport, University of stocholm.
Ø Www.nutrition.ucdavis.edu/Olympics/Histo.
Ø Girginov Vassil, (2001). Strategic relation and sport policy making : the  case of aerobic union and school sports federation. Bulgaria journal of Sport management, 15: 173- 194.