بررسی عوامل استرس‌زای ورزشکاران تیم‌های منتخب ملی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

3 استادیار دانشگاه بجنورد

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل استرس­زای ورزشکاران تیم­های منتخب ملی ایران بود.
روش­شناسی پژوهش: جامعه آماری تحقیق را 85 نفر از ورزشکاران تیم­های ملی ایران در رشته­های گروهی بسکتبال، والیبال، فوتبال، فوتسال و هندبال تشکیل می­داد. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد که در مجموع 71 ورزشکار (83 درصد) در تحقیق شرکت کردند. پرسشنامه محقق ساخته عوامل استرس­زای ورزشکاران با مطالعه مبانی نظری و در یک فرآیند اکتشافی تنظیم و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، دوازده خرده مقیاس شناسایی شد. برای آزمون فرضیه­های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی، آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی­داری 05/0 ≤ p استفاده شد. بر اساس تحلیل عاملی، 65 گویه با بار عاملی 30/0 در دوازده عامل طبقه­بندی گردید.
یافته­های پژوهش: نتایج تحقیق نشان داد عوامل آسیب‌دیدگی جسمانی، وضعیت جسمانی، مسائل شخصی و اجتماعی، تعارض با مربی، جوّ تیم، پیروزی و برنده شدن، یکنواختی و روحیه نداشتن، فشار زمان، ابهام و عدم اطمینان، انتظار پیشرفت، فشار تمرین و رسانه و استرس داخل زمین بیشترین نقش را در ایجاد استرس ورزشکاران دارند و تفاوت اولویت این عوامل نیز معنی­دار بود.
نتیجه‌گیری: به‌طور خلاصه، اولویت عامل استرس­زای آسیب‌دیدگی جسمانی، وضعیت جسمانی و مسائل شخصی و اجتماعی نشان می­دهد که مدیریت تمرینات و رقابت­های ورزشی، پیشگیری و درمان آسیب­های بدنی و مهارت­های ارتباطی و میان فردی ورزشکاران به توجه بیشتری نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Athletes' Stressors in Selected Iranian National Teams

نویسندگان [English]

  • Rahim Ramezaninejad 1
  • Seyed Moussa Kafi 2
  • Nargess Jahanraad 2
  • Mohammad Reihani 3
چکیده [English]

Objective: The purpose of the present study was to survey the athletes' stressors among selected teams of Iranian national teams.
Methodology: The research population was selected from Iranian national teams in the team sports of basketball, volleyball, football, futsal and handball (N=85). The sample size was considered equal to the research population. Finally, 71 athletes participated in the survey (83%). The structured questionnaire of athletes' stressors was designed using the research literature and twelve subscales were recognized based on exploratory factor analysis. For analysis of data, Repeated Measures ANOVA with Bonferroni post hoc test, and one-way ANOVA with Tukey post hoc test at the significance of p≤ 0.05 were used. According to factor analysis, 65 items with factor loadings of 30% were classified into twelve factors.
Results: The results indicated that the factors of injury, physical condition, individual and social issues, conflict with coach, team atmosphere, victory and winning, monotony and lack of spirit, time pressure, ambiguity and uncertainty, development expectation, training and media pressure, stress in the match field had more effect on athletes’ stress, respectively.
Conclusion: In sum, the prior factors of injury, physical condition, individual and social issues show that the management of sport competitions and exercise, prevention and treatment of injuries, and communication and interpersonal skills of athletes need more attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athlete
  • Stress
  • Injury and Physical Security
  • Individual and Social Issues