تعیین مؤلفه‌های بالندگی حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور و سنجش برازش آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد دانشگاه پیام نور

3 دانشیار دانشگاه پیام نور

4 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: از پژوهش حاضر، تعیین مؤلفه‌های محتوای بالندگی حرفه­ای اعضای هیأت علمی دانشکده­های تربیت‌بدنی کشور است.
روش شناسی: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده­های تربیت‌بدنی (205 نفر) بودند. نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد ولی پس از توزیع پرسشنامه، 173 پرسشنامه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بالندگی استفاده شد که فهرستی از 9 مؤلفه بالندگی هیأت علمی را شناسایی کرد که پس از مصاحبه با متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه (17 نفر)، 6 مؤلفه شناسایی و به گویه‌های پرسشنامه تبدیل شدند تا بر مبنای آن وضعیت موجود بالندگی ترسیم شود. برای تعیین روایی محتوا از دیدگاه‌های مدرسان و جهت بررسی روایی سازه از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای برنامه بالندگی حرفه­ای 90/0 محاسبه شد. از آمار توصیفی برای طبقه­بندی یافته­ها و برای آزمون فرضیه­های تحقیق از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شد. همچنین در راستای تحلیل­های تکمیلی از معادلات ساختاری (SEM) برای مدل‌سازی روابط علی با تأکید بر نرم‌افزار لیزرل 2/9 استفاده شد.
 یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد تحلیل­های مدل یابی معادلات ساختاری، برازندگی مدل را با داد­ه­ها مورد حمایت قرار دادند، همچنین یافته‌ها بیانگر این بودند که بعد بالندگی حرفه‌ای دانشکده­های تربیت‌بدنی کشور در حد مطلوب قرار دارد. در خصوص وضعیت موجود مؤلفه بالندگی حرفه‌ای اعضای هیأت علمی، انتشارات علمی با میانگین 79/3 و زبان انگلیسی با میانگین 98/3 کمتر از میانگین است و بقیه عوامل بیشتر از میانگین می‌باشد.
نتیجه­گیری: نیاز به ایجاد و راه‌اندازی مرکزی منظم و رسمی تحت عنوان مرکز بالندگی در دانشگاه­ها حس می­شود تا از این طریق و با استفاده از متخصصین در حوزه بالندگی و مدیریت منابع انسانی، بتوان به‌طور اثربخش و منظم و برنامه‌ریزی‌شده به اجرای برنامه­های بالندگی اعضای هیأت علمی همت گماشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Components of Professional Development among the Faculty Members of the Physical Education and Sport Sciences and Assessing its Fit

نویسندگان [English]

  • GholamReza ShabaniBahar 1
  • Abolfazl Farahani 2
  • Mohammadali Ghareh 3
  • Mohammad Siavashi 4
چکیده [English]

Objective: The aim of the current research was to determine the components of  professional development among the faculty members of the Physical Education and Sport Sciences and assessing its fit.
Methodology: The survey was conducted through field study. The statistical population consisted of all the faculty members of physical education and sport sciences (N=205). The statistical sample was considered equal to the statistical population. The questionnaires were distributed among the participants and 173 ones were returned and analyzed. The structured questionnaire of Professional Development was used to collect data. Nine dimensions of professional development was identified through preliminary literature study. Then, six dimensions were confirmed by the experts' ideas as follows;  research; specialty service; scientific publications; information and communication technologies and networks; English language skill; and teaching. The content validity and constructs validity of the instrument were approved by the specialists’ views and confirmatory factor analysis respectivelyمحاسبه ش. The reliability of the questionnaire was determined through Cronbach alpha with coefficient of 0.90. Descriptive statistics were used to categorize the findings andکلموگروف inferential statistics (Kolmogorov-اسمیرنوفSmirnov test, Pearson correlation coefficient and one sample t-test) were used for analyzing data. Also, SEM (structural equations model) was used to examine the causal relationship by LISREL 9.2.
Results: The analysis supported the process of fitting model to data . The results showed that the development model of the faculty members had desirable goodness. The dimension of scientific publications (3.79) and English language skill (3.98) were below average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Professional development
  • Human resource management
  • Faculty members