چالش‌های توسعه گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس با تاکید بر نظرات مدیران و کارشناسان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشیار دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

هدف:  این مطالعه با هدف شناخت و تحلیل چالش‌های توسعه گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس با تاکید بر نظرات مدیران و کارشناسان گردشگری و ورزشی منطقه آزاد ارس به اجرا درآمد.
روش‌شناسی: 120 نفر از مدیران و کارشناسان گردشگری و ورزشی به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه عوامل توسعه‌ گردشگری ورزشی (95/0=α) استفاده شد.
یافته‌ها: با توجه به نتایج، تاثیر عوامل اطلاع رسانی و ارتباطات، تسهیلات زیرساختی، گردشگری و میراث فرهنگی، خدمات ورزشی و تفریحات سالم و تربیت بدنی بر توسعه گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس معنی‌دار بود. بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی تفاوت وجود داشت. عوامل موثر بر گردشگری ورزشی به ترتیب اولویت منابع طبیعی، اطلاع رسانی و ارتباطات، تسهیلات زیرساختی، گردشگری و میراث فرهنگی، خدمات ورزشی و تفریحات سالم، تربیت بدنی می‌باشند.
نتیجه‌گیری: منطقه آزاد ارس می‌تواند با استفاده بهینه و مناسب از پتانسیل‌های منابع طبیعی، طراحی و اجرای برنامه‌های متنوع و راهبردی، سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها، بهره‌گیری از فناوری ارتباطات و میزبانی رویدادهای ورزشی به یک قطب گردشگری مهم در حوزه توریسم ورزشی تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Sports Tourism Development in Aras Free Zone Considering the Opinions of the Managers and Experts

نویسندگان [English]

  • Yoosef Yavari 1
  • Fariba Askarian 2
  • Mohammad Kheiri 3
1 Assistant professor .Azarbaijan Shahid Madani University
2 Associate professor, University of Tabriz
3 M.A. Sport Management
چکیده [English]

Objective: This study aimed to analyze the challenges of sports tourism development with an emphasis on the viewpoints of tourism and sport experts in Aras free zone.
Methodology: 120 managers and experts of tourism and sport were selected using random sampling. To collect data, the development of sports tourism questionnaire was used. Cronbach’s α was 0.95.
Results: According to the results, information and communication, infrastructure facilities, tourism and cultural heritage, sports and recreation services, and physical education had significant role in the development of sports tourism of Aras free zone. There was difference among existing and desired situation of the effective factors in sports tourism. Factors affecting sport tourism respectively were natural resources, information and communications, infrastructure facilities, tourism and cultural heritage, sports and recreation services, physical education, respectively.
Conclusion: Aras free zone can become an important sport tourism target by optimum use of potential natural resources, planning and implementation of various strategic programs, investment in infrastructure development, the use of IT and hosting major sports events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Sports tourism
  • Aras free zone