بررسی رابطه بین ارزش ادراک‌شده برندهای ورزشی و قصد خرید مجدد مشتریان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ارزش ادراک‌شده برندهای ورزشی و قصد خرید مجدد مشتریان می‌باشد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و جامعه آماری کلیه افرادی هستند که برای خرید به سه  مرکز اصلی خرید کالاهای ورزشی در تبریز مراجعه کردند که 384 نفر به‌صورت غیر تصادفی در دسترس با استفاده از جدول مورگان (حداکثر تعداد آن) و با مراجعه حضوری محقق در آن فروشگاه‌ها برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامه فاریابی (2012) پاسخ دادند. این پرسشنامه دارای 22 سؤال در مقیاس لیکرت 5 ارزشی (کاملاً موافقم=1 تا کاملاً مخالفم=5) بود. در این پژوهش روایی صوری آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایای آن، آلفا کرونباخ 84 درصد محاسبه شد. جهت بررسی داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی آزمون کلموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمالیتی داده‌ها و برای تحلیل آن‌ها از رگرسیون در سطح معنی‌داری 05/0≤α استفاده‌شده است.
یافته‌ها: : نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به مقادیر(43/0β= و 001/0P˂) بین ارزش ادراک‌شده و قصد خرید مجدد همچنین با توجه به مقادیر(46/0β= و 001/0P˂)بین رضایت قبلی مشتری با قصد خرید مجدد مشتریان رابطة معنی‌داری برقرار است. همچنین تمامی مؤلفه­های تصویر ادراک‌شده، کیفیت ادراک‌شده، مقبولیت قیمت و تجربه­حسی به‌طور معنی‌داری با ارزش ادراک‌شده رابطه داشتند.
نتیجه‌گیری: بنابراین در میان عامل­های مورد بررسی رضایت قبلی مشتری بیشترین تأثیر را بر قصد خرید مجدد و مقبولیت قیمت بیشترین تأثیر را بر ارزش ادراک‌شده داشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship between Sport Brand Perceived Value and Customer’s Repurchase Intention

نویسندگان [English]

  • Fariba Askariyan 1
  • Behzad Akbarzadeh 2
1 Assist Prof, University of Tabriz
2 Ph.D. of sport management, University of Tabriz
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to examine the relationship between sport brand perceived value and the repurchase intention of customers.
Methodology: The method of present study was descriptive and its statistical population includes all those who refer to three main shopping centers of sport goods (N= 384). They were selected by convenience sampling using Morgan table while the researcher himself was present at the shops. They participated in this study and filled in the Faryabi’s questionnaire (2012). This questionnaire includes 22 questions with a 5-point Likert scale (1 = totally agree to 5=totally disagree). The face validity of questionnaire was confirmed by experts and its reliability was Cronbach's α =0.84. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis, Kolmogorov Smirnov test was used to determine data normality and regression analysis was to analyze them at a significance level of α ≤ 0.05.
Results: The results showed that there was a significant relationship between the perceived value and repurchase intention ​​(β = 0.43, P<0.001). As well as, there was a significant relationship between the prior satisfaction of customers and repurchase intention of customers (β = 0.46, P<0.001). Also, all components of the perceived image, perceived quality, price acceptability and sensory experience had a significant relationship with perceived value.
Conclusion: According to results, the prior satisfaction of customers has the highest impact on the repurchase intention and price acceptability has the highest impact on perceived value.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Repurchase intention
  • perceived value
  • Sport brand