رابطه ادراک از کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

هدف: بحث کیفیت خدمات، رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی همواره موضوعی بحث‌انگیز بوده است. از این‌رو هدف این پژوهش بررسی رابطة کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. نمونة آماری این پژوهش 265 نفر از گردشگرانی بودند که در دیدار دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران حضور داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق برگرفته از پرسشنامه­ای است که شانک در رساله دکتری خویش در دانشگاه اوهایو مورد استفاده قرار داده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین مدیریت ورزشی و روایی سازه با بهره‌گیری از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تائید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (آلفای کرونباخ= 89/0). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از بستة نرم‌افزاری SPSS 19 به‌منظور انجام آمار توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی و نرم‌افزار لیزرل جهت انجام تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادله ساختاری (SEM) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد رضایتمندی در رابطه بین کیفیت خدمات و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی نقش میانجی ندارد. علاوه بر این، اگرچه رضایتمندی (با ضریب اثر 35/0) تأثیر معنی داری روی تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی دارد؛ تأثیر کیفیت خدمات (با ضریب اثر 56/0) بیشتر است. تأثیر کیفیت خدمات (با ضریب اثر 25/1) بر رضایتمندی نیز معنادار است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج می­توان گفت با افزایش کیفیت خدمات گردشگری ورزشی و عوامل مربوط به آن می­توان سطح رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Perception of Service Quality, Satisfaction and the Intent to Return of Sport Tourists Attending the Derby of Esteghlal and Persepolis

نویسندگان [English]

  • Mahdi Khatibzadeh 1
  • Hashem Koozechian 2
  • Afshar Honarvar 3
1 Ph.D. in sport management, Tarbiat Modaress University
2 Prof of Tarbiat Modaress University
3 Assist Prof of K.N. Toosi University of technology
چکیده [English]

Objective: The interaction between service quality, customer satisfaction and loyalty has been always a controversial issue. So, the purpose of this study was to investigate the relationship between service quality, satisfaction and the intention to return of sport tourists.
Methodology: The research method was descriptive–correlation and the statistical sample consisted of 265 tourists attending Tehran’s Azadi stadium for watching a football game between Esteghlal and Persepolis. The research instrument was a questionnaire that had been used in Shonk’s Ph.D. dissertation. The validity was approved by doing exploratory factor analysis and the opinions of sport management experts. The reliability was verified by Cronbach’s alpha method (α=0.89). The SPSS19 was used to do descriptive statistics and exploratory factor analysis. Also, confirmatory factor analysis and structural equation modeling (SEM) were done by LISREL.
Results: The results showed satisfaction didn’t mediate the relationship between service quality and the intention to return of sport tourists. Although, satisfaction had a significant effect on sport tourist’s intention to return, the service quality had greater effect on sport tourist’s intention to return. Also, the influence of service quality on satisfaction was significant.
Conclusion: According to the results, it can be concluded that increasing sport tourism service quality and its related factors increase sport tourist’s satisfaction and their intention to return.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • service quality
  • satisfaction
  • intent to return
  • sport tourists