مقایسه نگرش و رفتار مشتریان نسبت به خدمات مراکز آمادگی جسمانی شهر رشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه نگرش و رفتار مشتریان نسبت به خدمات مراکز آمادگی جسمانی شهر رشت است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری آن شامل کلیۀ مشتریان مراکز آمادگی جسمانی شهر رشت بود که 400نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پنج پرسشنامۀ ویژگی‌های فردی، کیفیت خدمات ورزشی، رضایتمندی مشتری، وفاداری مشتری و قصد خرید مجدد بود که روایی آن  مورد تأیید 8نفر از متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ معادل 96/0=α محاسبه شد.
یافته‌ها: نتایج نشان دادکه بین کیفیت خدمات با متغیر جنسیت، گروه‌های سنی و مدت عضویت مشتریان در باشگاه تفاوت معناداری وجود داشت(05/0≥P). همچنین بین وفاداری مشتریان با دفعات حضور مشتریان در باشگاه‌ها و بین قصد خرید مجدد با گروه‌های سنی مشتریان تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (05/0≥P).
نتیجه‌گیری: مدیران مراکز آمادگی جسمانی می‌توانند با طبقه‌بندی مشتریان بر اساس ویژگی‌های انسانی و شناسایی انتظارات و نیازهای متنوع آنان و ارائه محصولاتی مطابق با خواسته‌های مشتریان در جهت رضایتمندی، وفاداری دائم و تمایل به بازگشت دوباره آنان به باشگاه تلاش کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Attitude and Behavior of Customers toward Physical Fitness Service Centers in Rasht.

نویسندگان [English]

  • Nooshin Benar 1
  • HamidReza Goharrostami 1
  • Hakimeh Mehralitabar 2
1 Assist professor, University of Guilan
2 M.A in Sport Management, University of Guilan
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this paper was the comparison of attitude and behavior of customers towards physical fitness services centers in Rasht..
Methodology: This paper was a descriptive survey held as field study. The population included all of the customers of physical fitness service centers in Rasht which four hundreds of them were selected by cluster sampling. The research tools were five questionnaires including demographic features, sport services quality, customer's satisfaction, customer's loyalty and repurchase intention which are validated by eight management experts and the reliability by Cronbach̓'s alpha test was α=0.96.
Results: The results showed that there was significant difference between service quality based on the variables of sex, age, and the length of customer's participation in club (p≤0.05). There was also significant difference between customers loyalty based on the times they were present in clubs. Moreover, there was significant difference between repurchase intention based on the age.
Conclusion: In order to achieve satisfaction, permanent loyalty and customers' coming back, the managers of physical fitness services centers can classify customers based on human traits as well as identify their expectations and requirements and offer products regard to their demands.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • service quality
  • Customer's attitude
  • satisfaction
  • loyalty
  • Repurchase intention