شناسایی و اولویت‌بندی مناظر و استراتژی‌های سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از مدل AHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت‌بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی‌عصر(عج)رفسنجان

2 دانشیار دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه علامه /کارشناس ارشد گروه مدیریت دانشگاه ولی‌عصر(عج)رفسنجان

چکیده

هدف: هدف از مطالعه حاضر، اولویت­بندی استراتژی­های سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از مدل AHP بود.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران سازمان ورزش شهرداری‌ها و اعضای شورای راهبردی سازمان ورزش شهرداری تهران بودند (145N=). تعداد 60 نفر از این افراد به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت روشن‌تر شدن مسیر تحقیق، شاخص­های اولیه­­ تحقیق، از رساله دکتری نژاد سجادی(1391) استخراج، و با جمع­بندی نظرات نمونه آماری، شاخص­های نهایی تدوین گردید. پرسشنامه نهایی در اختیار نمونه قرار داده شد و برای تلفیق دیدگاه‌ها، تعیین اولویت، وزن­دهی معیارها و زیر معیارها، از مدل AHP استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که در اولویت­بندی کلی مناظر و استراتژی­های سازمان ورزش شهرداری، منظر مالی و منظر فرآیند داخلی به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین اولویت را به خود اختصاص دادند.
نتیجه‌گیری: به نظر می­رسد که ورزش شهروندی بایستی در افق تعیین‌شده از نظر مالی روی پای خود بایستد،(به عنوان اولین اولویت) و از نظر منظر داخلی در شرایط قابل قبولی است و می­تواند با داشته­های فعلی خود، برای تحقق اهدافش تا افق تعیین‌شده انجام‌وظیفه نماید.(آخرین اولویت).
 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Perspectives and Strategies in Tehran Municipality Sport Organization using AHP model: Basic Indicators of Performance Evaluation through the Executive BSC Model

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Nezhadsajadi 1
  • Mehrzad Hamidi 2
  • Mohsen Arsalan 3
1 Assist Prof, Department of Physical Education and sport science, Faculty of Literature and Human Sciences, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
2 Assoc Prof, Faculty of Physical Education, University of Tehran
3 PhD student in Management, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research was to identify and prioritize the perspectives and strategies in Tehran municipality sport organization using AHP model.
Methodology: This study was descriptive-analytical. The statistical population included all managers of sports organization in Tehran municipality and the strategic council members of Tehran municipality Sport Organization (N=145). Sixty persons were chosen as the statistical sample. Early indicators of research were extracted from dissertation of  Nejad Sajadi (2012). The final indicators were designed through the sample's ideas. Final questionnaire was given to the statistical sample. AHP model was used to integrate the views and priorities as well as weight criteria and sub-criteria.
Results: The results showed that in prioritization of the views and strategies of the sport in Tehran municipality, the financial perspective and the internal process perspective were the highest and lowest priority, respectively.
Conclusion: It seems that the citizenship exercise should rely on itself financially (as first priority). And in terms of internal perspective, it has acceptable conditions and can fulfill his duties using its current inputs to achieve its objectives (as last priority).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritization
  • perspectives and strategies
  • Tehran Municipality Sport Organization
  • AHP
  • BSC