تحلیل عوامل مؤثر در شکل‌دهی تصویر برند ورزشکاران حرفه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: امروزه مدیریت و توسعه برندهای ورزشی تنها محدود به کالاها، تیم‌ها و لیگ‌ها ورزشی نمی­شود؛ بلکه در بین ورزشکاران نیز به رسمیت شناخته‌شده است.  از این‌رو، هدف این تحقیق تحلیل عوامل مؤثر در شکل‌دهی تصویر برند ورزشکاران حرفه­ای است.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه­ی گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی- همبستگی است. برای تعیین حجم نمونه از نرم‌افزار تخصصی PASS استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان پسر رشتۀ تربیت­بدنی دانشگاه‌های شهر مشهد در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-93 بود (1083N=).  بر این اساس حجم نمونه موردنیاز 308 نفر به دست آمد. برای جمع آوردی داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، که با روش نمونه‌گیری تصادفی به شکل سهمیه‌ای توزیع گردید. همچنین برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از تکنیک تحلیل عاملی تائیدی، با کمک نرم‌افزار آموس 21 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، عوامل داخل زمین و خارج زمین هر دو رابطه معناداری با تصویر برند ورزشکاران داشتند. بعلاوه، مشخص شد عامل سبک رقابت ورزشکار و رفتار جوانمردانه به ترتیب با بار عاملی 91/0 و 52/0 بیشترین و کمترین تأثیرگذاری را بر روی تصویر برند ورزشکاران داشتند.
نتیجه‌گیری: ورزشکاران برای ایجاد تصویری مثبت از خود علاوه بر توجه به عوامل داخل زمین، به عوامل خارج از میدان مسابقه نیز باید توجه کافی داشته باشند. همچنین، بهتر است برند شخصی ورزشکاران بر روی مزیت رقابتی آنها استوار باشد تا  هدف اصلی برندسازی یعنی ایجاد تمایز حاصل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Factors to Affect the Formation of the Professional Athlete’s Brand Image

نویسندگان [English]

  • Yasser Safar 1
  • Seyed Morteza Azimzadeh 2
  • Azar Kafashpoor 3
1 MA. Student in Sport management, Ferdowsi University of Mashhad
2 Assist Prof, Ferdowsi University of Mashhad
3 Assist Prof, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Objective: Nowadays, developing and managing strong brands are not restricted to products, teams and leagues but they are also followed among specific individual athletes. Hence, the purpose of this research was to analyze the effective factors to make the brand image of athletes.
Methodology: The present research was applied based on research purpose, field based on data collection, descriptive-correlation based on methodology. The study population consisted of all male students in physical education universities in the city of Mashhad in the second semester of 2013-14 academic year (N=1083). To determine the sample size, PASS software was used. On this basis, the required sample size was estimated to be 308 people. The questionnaire was distributed to a randomly cluster. In order to analyze the research data, confirmatory factor analysis software was used with AMOS21.
Results: The results showed that, factors on and off field, both had a significant relationship with the athlete’s brand image. Furthermore, it was found that the style of athletic competition and sportsmanship, with the highest and lowest loadings of 0.91 and 0.52, impact the athlete’s brand image.
Conclusion: In addition to pay attention to the factors on filed, athlete should look for factors of off field to create a positive image of themselves. Also, personal brand should be based on their competitive advantage to achieve the main goal of branding which  is to create a distinction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand image
  • athletes
  • Personal branding
  • confirmatory factor analysis