حمایت ورزشی و تأثیر آن بر دلبستگی به برند و وفاداری مشتریان: مطالعه تیم والیبال کاله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان

2 استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر حمایت ورزشی بر دلبستگی به برند و وفاداری مشتریان شرکت کاله است.
روش‌شناسی: این پژوهش علّی و پیمایشی می‌باشد و جامعه‌ آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه گیلان بودند که تعداد 525 دانشجو به روش تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. از پرسشنامه استاندارد با 42 سؤال برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. روایی صوری و محتوایی آن را اساتید مدیریت بازاریابی و کارشناسان حمایت ورزشی تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار SPSS 19 (برای تمامی ابعاد بزرگ‌تر از 7/0) تأیید شد. در پایان اطلاعات گردآوری‌شده با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزار نشان‌دهنده این امر بود که حمایت ورزشی بر دلبستگی به برند و وفاداری مشتریان تأثیرگذار است، همچنین دلبستگی به برند نیز بر وفاداری مشتریان تأثیرگذار است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، حمایت ورزشی به عنوان یک ابزار توانمند بازاریابی برای شرکت‌ها عمل کرده و به آن‌ها در رسیدن به سود و کسب سهم بیشتر بازار یاری می‌رساند. همچنین حمایت ورزشی به عنوان انجام بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت، باعث تأثیر مضاعف بر وفاداری مشتریان و دلبستگی آنان به برند می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sport Sponsorship and Its Effect on Brand Attachment and Customer Loyalty: A Case Study on Kaleh's Volleyball Team

نویسندگان [English]

  • Ismaeil Malekakhlagh 1
  • Mohsen Akbari 2
  • Seyed Hassan Alehtaha 3
1 Assoc Prof, University of Guilan
2 Assist Prof, University of Guilan
3 M.A. in Commercial Management, University of Guilan
چکیده [English]

Objective: This research aimed to investigate the effect of sport sponsorship on brand attachment and loyalty of Kale's customers.
Methodology: The research method was causal and descriptive. The statistical population was the students in university of Guilan that 525 of them are selected as sample through a random sampling. A structured questionnaire with 42 questions was used to gather data. Its content and face validity were confirmed by the professors of marketing and experts of sport sponsorship. The reliability was confirmed by Cronbach's alpha using SPSS19 (alpha was above 0.70 for all constructs). Finally, gathered data was analyzed through structural equation modeling by Smart PLS.
Results: Results showed that sport sponsorship had an effect on both brand attachment and customers' loyalty. Also, brand attachment had an effect on customers' loyalty.
Conclusion: Considering the results, sport sponsorship is a powerful tool for companies' marketing and serves them in reaching profit and market share goals. Also, sport sponsorship, as part of corporate social responsibility, has a double effect on customers' loyalty and their attachment toward brands.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport sponsorship
  • Brand Attachment
  • Customer loyalty