بررسی نقش بازارگرایی بر هوشمندی بازار در شرکت‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 استاد دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف: هدف از مطالعة حاضر، تعیین تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار شرکت‌های ورزشی است. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و نمونة آماری پژوهش حاضر را 113 نفر از مدیران و مسئولان واحدهای مختلف شرکت­های ورزشی در سراسر کشور که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند، تشکیل می‌دهند.
روش‌شناسی: به منظور گردآوری اطلاعات موردنیاز برای متغیر فرهنگ بازارگرایی از پرسشنامة نرور و اسلاتر (1990)، هوشمندی بازار از پرسشنامه کوهلی و جاورسکی (1990) و عملکرد کسب و کار از پرسشنامه هالی و همکاران (2005) استفاده گردید. روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از نظر اعضای­ هیأت­علمی و متخصصان صنعت و ورزش تأیید و پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرهای تحقیق 82/0 گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات از میانگین و انحراف استاندارد در بخش آمار توصیفی و از آزمون تحلیل رگرسیون به عنوان آمار استنباطی استفاده شد.
یافته‌ها:. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد: بین فرهنگ بازارگرایی و عملکرد کسب و کار ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد (001/0= sig). اما بین متغیر هوشمندی بازار و عملکرد کسب و کار شرکت‌های ورزشی ارتباط معنی‌دار مشاهده نشد (087/0= sig).
نتیجه‌گیری: لذا به مدیران شرکت‌های ورزشی پیشنهاد می‌شود که به منظور سودآوری هر چه بیشتر به شناخت رقبا، هماهنگی بین وظایف و شناخت نیازهای مشتری توجه داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Role of Market Orientation on Market Intelligence in Athletic Companies

نویسندگان [English]

  • Morteza Rezaei Soufi 1
  • Abolfazl Farahani 2
  • Jalal YarAhmadi 3
1 Assist professor in Sport Management, Payame Noor University
2 Prof of Sport Management, Payame Noor University
3 PhD Candidate in Sport Management, Payame Noor University
چکیده [English]

Objective: The aim of the present study was to determine the effect of market orientation on business performance in the athletic companies.
Methodology: It was a correlation study. The statistical sample using the random sampling included 113 directors and officials of various athletic companies all over the country. To gather the information, the culture of market orientation questionnaire by Nero and Slater (1990), Market sagacity questionnaire by Kohli and Jaworski (1990) and Business Performance Questionnaire by Holly et al (2005) were used. Questionnaire's validity was confirmed using the professors and sports industry experts and reliability of the questionnaire, based on Cranach’s alpha, was reported 0.82.
Results: After data collection, in order to analyze the data, mean and standard deviation in descriptive statistics and regression test in inferential statistics were used. Analysis was done using SPSS 18 software at the significance level of p<0.05. Results of regression analysis showed there was a significantly positive correlation between market orientation cultural and business performance (p<0.01). But, there is no significant relationship between market intelligence and business performance (sig= p>0.05).
Conclusion: Therefore, it is recommended to the athletic directors that the coordination between tasks, competitor identification, and understanding customer's need are essential in order to greater profitability.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market orientation culture
  • Market intelligence
  • Performance
  • Sport