مقایسه و تعیین اولویت عوامل ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی از منظر ذینفعان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف: مقایسه و تعیین اولویت عوامل ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است که از لحاظ هدف در دستة پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش، شامل مربیان، ورزشکاران، کارشناسان فدراسیون‌ها و هیات‌ها و اساتید متخصص تربیت بدنی بود که به ترتیب83 نفر(04/17%)، 267 نفر (04/58%)، 71 نفر (43/15%) و 39 نفر (47/8%)، در کل460 نفر به عنوان نمونه به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. ابزار مورد استفاد، پرسشنامه الریک روجر (2010)، بود که کیفیت در سیستم‌های شناسایی و توسعه استعداد را می‌سنجد. پایایی با استفاده از ضریب الفای کرونباخ، 84/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و استنباطی (میانگین و انحراف استاندراد، آنوا، کولموگروف- اسمیرنوف، آنوا و آزمون رتبه‌ای فریدمن) استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج آزمون آنوا نشان داد که، بین نمونه‌ها منتخب در عامل‌های ساختار، فرایند، و نتایج تفاوت معناداری(05/0>P) ، وجود دارد. همچنین، بر اساس آزمون فریدمن، عامل نتایج دارای بالاترین اولویت در سیستم استعدادیابی ورزشی ایران بود.
نتیجه‌گیری: در مجموع می توان نتیجه گرفت که، ارزیابی سیستم توسعه استعدادیابی به عنوان زیر ساخت ورزش حرفه‌ای و قهرمانی می‌تواند باعث موفقیت ورزش کشور در صحنه‌های جهانی و بین المللی شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing and Prioritizing the Quality Assessment in Factors of Sport Talent Development Systems from Stakeholder's Standpoint

نویسندگان [English]

  • Farhad Nazari 1
  • Bahram Yousefi 2
  • Hossein Eydi 3
1 M.A. Student, Razi University
2 Assoc Prof of Razi University
3 Assist Prof of Razi University
چکیده [English]

Objective: The purpose of study was to compare and prioritize the quality assessment in factors of sport talent development systems.
Methodology: Methodology was descriptive done as a field study.  Research population included all coaches (17.04%), athletes (58.04%), experts of sports federations and commissions (15.43%) and physical education experts (8.47%) that 460 individuals finally responded the questionnaire. Research instrument was the revised questionnaire of Ulrike Rogers (2010) which measures quality of talent identification system and development. Reliability, according to Cronbach's alpha, was 0.84. For analysis of data, the descriptive and inferential tests were used (mean and standard deviation, Kolmogorov-Smirnov, ANOVA and Friedman test).
Results: Result of ANOVA test showed the significant difference between the samples in the structure, process, outcome factors (P<0.05). Also, according to Friedman test, result factor had first priority of sport talent development system in Iran.
Conclusion: Overall, we can conclude that assessing talent development as basis of professional sports can lead to success of national sports in global and international stage.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent identification
  • Structure
  • Process
  • Outcome