تاثیر ابعاد هویت برند تیمی بر وفاداری رفتاری هواداران فوتبال در لیگ برتر ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر تحلیل سهم نسبی ابعاد هویت برندِ تیمی بر وفاداری هواداران فوتبال لیگ برتر ایران و ارائه مدلی در راستای توسعه وفاداری به تیم‌های لیگ برتر فوتبال بود.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را هواداران تیم‌های لیگ برتر ایران تشکیل می‌دادند. تعداد 236 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار گرداوری این تحقیق پرسشنامه‌های وفاداری رفتاری فینک و همکاران (2003)، و پرسشنامه ابعادِ هویت تیمی کو (2009) بود. روایی صوری بر اساس نظرات 15 نفر از محققین حوزه بازاریابی و ورزش انجام و بر اساس آزمون کندال روایی محتوای پرسشنامه نیز 79/0 محاسبه گردید. مقدار پایایی نیز بر اساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 82/0  به دست آمد. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای 18SPSS و AMOS20 استفاده گردید
یافته‌ها: جهت سنجش روایی مدل تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردید و بر اساس نتایج تحلیل مسیر ارتباط متغیرهای این پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که چهار بعدِ  هویت تیمی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری رفتاری هواداران بوده‌اند.
نتیجه‌گیری: : نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که چهار بعد هویت برند تیمی بر وفاداری رفتاری هواداران نسبت به تیم‌های فوتبال لیگ برتر ایران تأثیرگذار می‌باشند. بنابراین، توسعه ادراک مدیران از شاخص‌های هویت برندِ تیمی می‌تواند ابزاری مهم در راستای تقویت وفاداری هواداران به برند تیم‌های فوتبال محسوب گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Team Brand Identity Dimensions on Team Loyalty among Fans of Football Pro League in Iran

نویسندگان [English]

  • Akbar Jaberi 1
  • Hassan Assadi 2
  • Farzaneh Mazloomi Soveini 3
  • Javad KhazaeiPool 4
1 Assist prof of sport management, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Prof of sport management, University of Tehran
3 M.A in Sport Management, Allameh Tabataba'i University
4 M.A in Sport Management, University of Isfahan
چکیده [English]

Objective: The purpose of the current study was to assess the partial effects of team identity dimensions on team loyalty among fans of football pro league in Iran, and providing a model for development of loyalty to pro league football teams.
Methodology: The study was a descriptive survey done as a field one. Research population involved the fans of football teams being famous for having eager fans in football pro league.  A sample of 236 fans was selected through random sampling. The research tools involved the questionnaires of Behavioral loyalty (Fink et al, 2003), and team identity (Koo, 2009). Questionnaire’s face validity was investigated according to 15 sport and marketing scholars, and questionnaire’s content validity was found to be 0.79. The questionnaire’s reliability was also found to be 0.82 according to Cronbach’s alpha. SPSS18 and AMOS20 were used for data analysis.
Results: To measure the validity and fitness of the model, structural equations modeling (SEM) has been applied, and the relationships of variables were verified based on direction analysis. According to research findings the four dimensions of team identity had positive and significant effects on behavioral loyalty.
Conclusion: The results of the current research revealed that four dimensions of team brand identity have significant and positive effect on team loyalty. So, development of managers’ perceptions about these factors can be an important tool for improving football team brand loyalty.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Team identity
  • loyalty
  • Football fans
  • Pro league