ارزیابی معیارهای تصمیم گیری حامیان مالی از تیم های ورزشی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد مشهد

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی ورزش دانشگاه

4 دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

مقدمه: همواره رابطه متقابلی بین تیم های ورزشی و حامیان مالی وجود داشته است. تیم ها برای بالا بردن سرمایه خود و حامیان با استفاده از تبلیغات، پوشش رسانه ای و امتیازات دیگر، این تقابل را ادامه می دهند. البته مهم ترین سوال این است که حامیان مالی با توجه به چه عوامل و شرایطی تیم مورد نظر را انتخاب کنند.
روش شناسی: با استفاده از نظرات 26 آزمودنی خبره در حوزه حمایت مالی ، تحلیل سلسله مراتبی شخصی مقایسات زوجی انجام و وزن هر یک مشخص شد. از این رو، 14 معیار در سه دسته شرایط تیمی، کشوری و اقتصادی شناسایی و پیشنهاد شدند. در نهایت از میانگین این داده ها برای ترسیم مدل استفاده گردید.
یافته ها: تحلیل یافته ها  نشان داد شرایط تیمی بیشترین تعداد عوامل را به خود اختصاص داد که با توجه به قانون تبادل قابل قبول است. همچنین، وزن معیار های اقتصادی نیز نسبتا مهم ارزیابی شد که با توجه به شرایط کنونی کشور منطقی است. در نهایت، زیر معیار های ارزیابی شده بر حسب وزن نهایشان رده بندی و توضیح داده شدند. از دیگر دست آورد های این مطالعه ضریب ناسازگاری کمتر آن نسبت به مطالعات پیشین است که نشان می دهد مقایسات انجام شده در این مطالعه نسبت به سایرین از دقت بالاتری برخوردار است. با توجه به نتایج تحقیق حاضر عواملی همچون تناسب حمایت مالی(144/0)، میزان تعهدات مالی حامیان نسبت به تیمها (141/0) و عملکرد تیم در زمین (126/0) به عنوان سه عامل اول در تصمیم گیری و انتخاب حامیان مالی در کشورمان شناسایی شدند. که این موضوع می تواند به عنوان عاملی اثر گذار در جذب و انتخاب حامیان مالی معرفی شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Decision -Making Criteria of Sponsors on Sports Teams Based on Analysis Hierarchical Process

نویسندگان [English]

  • Hamed Rashid Zadeh 1
  • Fahimeh Lotfi Nejad 2
  • Ali Hojjati 3
  • Hosin Vahidi 4
چکیده [English]

Objective: There are always Interaction relationships between the sponsors and the sport teams. This relationship leads to many advantages such as the sport teams need to increase their finances whereas the sponsors want to use the broadcast and the advertisement. It should be noted that there is a significant issue that is the sponsors should focus on what criteria and what are the priorities of the criteria to choose their teams.
Methodology: Analysis Hierarchical Process technique is used as the Multi criteria decision method. Therefore, 14 indicators are selected and categorized in three factors including the team, national and economic criteria. The pair-wise comparisons are conducted and their weights are calculated. 26 questionnaires were gathered and finally the average scores were used in the AHP model.
Result: The condition of team allocates the most criteria which is logical due to the exchange rules. Moreover, the weight of economic criteria is more than the others which is acceptable due to the current national economic conditions. Finally, all the criteria are discussed and the priority of each is calculated. It should be mentioned the inconsistency ratio of the model is very low which shows the high accuracy of the judgments.
Conclusion: Due to factors such as the appropriateness of the research funding, financial commitment and support to the team (0.144, 0.141) and the team's performance (0.126) in the first three indicators in deciding and choosing the sponsors of our were countries. This can serve as an effective factor in recruitment and selection are introduced and sponsored.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sponsor
  • Market risk
  • Sponsorship fit
  • Media coverage