ارزیابی سطح سیستم مدیریت دانش و رابطه آن با کیفیت زندگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه پیام نور همدان

2 استادیار دانشگاه پیام نور همدان

چکیده

هدف: هدف این تحقیق، ارزیابی سطح «سیستم مدیریت دانش» و رابطه آن با «کیفیت زندگی شغلی» کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود.
روش‌شناسی: تعداد 245 نفر از کارکنان رسمی و پیمانی وزارت ورزش به روش نمونه­گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه مدیریت دانش سالیس و جونز و کیفیت زندگی شغلی والتون استفاده شد. با استفاده از روش آلفای کرونباخ، اعتبار پرسشنامه مدیریت دانش(88/0) و کیفیت زندگی شغلی(91/0) محاسبه شد. تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های t تک­نمونه­ای، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه و ANOVA صورت گرفت.
یافته‌ها: سطح «مدیریت دانش» و «کیفیت زندگی شغلی» در وزارت ورزش به ترتیب «ضعیف رو به متوسط» و «متوسط» ارزیابی شد. نتایج تحقیق همچنین حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی­دار(766/0) بین سیستم مدیریت دانش و کیفیت زندگی شغلی در وزارت ورزش بود (001/0=p). متغیرهای «بکارگیری دانش»، «مدیریت دانش»، «تولید دانش» و «ذخیره­سازی و ساماندهی دانش» به ترتیب بالاترین تاثیر رگرسیونی را روی متغیر کیفیت زندگی شغلی داشته­اند، بیانگر این که ابعاد سیستم مدیریت دانش، پیش‌بینی کننده­های معنی­داری برای کیفیت زندگی شغلی هستند (01/0>p).
نتیجه‌گیری: ارتقای سطح دانش کارکنان وزارت ورزش، می­تواند ضمن بهره­مند ساختن آنها از دانش روز و لذا ارتقای عملکرد شغلی­شان، زمینه بهبود بیش از پیش کیفیت زندگی شغلی آنها را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of level of knowledge management system and its regression equation with the quality of work life in employees of Ministry of Sport and Youth

نویسندگان [English]

  • Maryam Musivand 1
  • Mohammad Amraee 2
  • Mohammad Siavashi 2
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to assess the level of "knowledge management system" and its regression equation with the "Quality of work life" in employees of Ministry of Sport and Youth.
Methodology: 245 employees of the ministry were randomly selected as sample of this study. Two questionnaires of Walton quality of work life, and Salys and Jones Knowledge Management were used for collecting data. Based on Cronbach's alpha, the validity of Knowledge Management (0.88) and quality of work life (0.91) questionnaires were calculated. Data analysis was done using single-sample t-test, Pearson correlation, multiple linear regression and ANOVA.
Results: level of "knowledge management" and "quality of work life" in the Ministry of Sport and Youth was assessed as "poor to average" and "average", respectively. The results also indicate a significant and positive relationship (0.766) between the knowledge management system and the quality of work life in Ministry of Sport and Youth (p=0.001). In addition, the variables of "knowledge utilization", "knowledge management", “knowledge creation” and "Storing and Organizing Knowledge" have had the highest regression effect on quality of work life, respectively. This result proves that the dimensions of knowledge management system are significant predictors of work life’ quality (p<0.01).
Conclusion: Promoting the knowledge level of employees of Ministry of Sport, can not only impart them from new knowledge and thus improve their job performance, but also improve their quality of work life, more than before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management system
  • Quality of work life
  • Ministry of sport and youth