نویسنده = کریمی، ترانه
تعداد مقالات: 1
1. رابطه گردشگری ورزشی با توسعه ابعاد منتخب شهری در شهر تهران

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 96-110

ترانه کریمی؛ افشار هنرور؛ فریده اشرف گنجویی