نویسنده = منصور آبادی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شرط بندی های ورزشی در نظام حقوقی ایران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 42-56

10.22124/jsmd.2019.3790

زهرا احمدی ناطور؛ عباس منصور آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سید محمود میرخلیلی