نویسنده = دباغ رضاییه، فرامرز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه ای کشور

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 36-52

علیرضا ایرج پور؛ ناهید مجرد؛ فرامرز دباغ رضاییه