بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه ای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد رشت

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف بررسی تأثیر نقش‌های رسانه‌های جمعی (فرهنگ‌سازی، آموزشی، اطلاع‌رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی) در توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه‌ای کشور در سال 1392 انجام‌شده است.
روش‌شناسی: این تحقیق از حیث روش در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه‌ آماری پژوهش با توجه به متغیرهای تحقیق، شامل صاحب‌نظران (متخصصان، مدیران و کارشناسان) حوزه ورزش و رسانه بود که تعداد این افراد 360 نفر بود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه محاسبه گردید که برابر 186 نفر شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای(اسناد و مدارک، مطالعات قبلی) و میدانی(پرسشنامه و مصاحبه ) استفاده شد. از آمار توصیفی برای توصیف داده‌ها و از آزمون‌های آماریt، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و نرم‌افزارهایLisrel  و SPSS استفاده گردید. به منظور سنجش روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد که میزان آن 898/0 بود.
یافته‌ها: فرضیه‌های تحقیق در سطح معنی داری 05/0 تأیید شدند و بین نقش‌های چهارگانه رسانه‌های جمعی (فرهنگ‌سازی، آموزشی، اطلاع‌رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی )و توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه‌ای کشور رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد. بر اساس میانگین‌های به‌دست‌آمده، عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه‌ای کشور رتبه‌بندی گردید. نقش فرهنگ‌سازی رسانه‌های جمعی، رتبه اول و نقش‌های آموزشی، اطلاع‌رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی به ترتیب،رتبه‌های بعدی را به دست آوردند.
 نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق و اظهارات آزمودنی‌ها، باوجود تأثیر رسانه‌های جمعی بر توسعه فرهنگی ورزش کشور، رسانه‌های جمعی توجه مناسب و مطلوبی به این مسئله نداشته‌اند،در ضمن بیشتر برنامه‌های ورزشی رسانه‌ها در ارتباط با ورزش قهرمانی و حرفه‌ای می‌باشد و ورزش همگانی و تفریحی کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد.ازاین‌رو، می‌توان برنامه‌ریزی عملیاتی مناسبی در جهت تعامل با رسانه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها برای توسعه فرهنگی ورزش کشور در ابعاد مختلف انجام داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Mass Media in Cultural Development of Iran Amateur and Professional Sports

نویسندگان [English]

  • AliReza Irajpour 1
  • Nahid Mojarrad 2
  • Faramarz Dabbagh Rezaieh 3
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research is to investigate the roles of mass media (cultural, Educational, information and social participation stimulation) on cultural development of Iran amateur and professional sports in 2013.
Methodology: Research method is descriptive-correlation. To gather data, library research (documents, literature review) and the field study (interviews and questionnaires) were used. The population consist of all the experts and managers in the field of sport and media whose number is 360. Sampling method was randomly and sample size was 186. For analyzing research hypothesis, t test, Pearson correlation, confirmatory factor analysis were used by SPSS software and Lisrel software. Content validity was used in order to assess the validity of questionnaire. The reliability of the questionnaire was determined by calculating Cronbach's alpha coefficient which its value was 0.898.
Results: Research hypotheses at the significance level of 0.05 were confirmed and the results showed significantly positive relationship between roles of mass media and cultural development of amateur and professional sports. Based on means, effective factors on the cultural development of professional sports have been ranked. The cultural role of mass media took the first place and educational, information, and social participation stimulation role were ranked the next ones respectively.
Conclusion: Participants believed that despite the mass media's effect on sport and cultural development, it is not considered appropriately. Furthermore, more sport programs of media were related to championship and professional sport. But, amateur sports were paid less attention. Therefore, an appropriate applied plan is required in order to interact with the media and use its capacities for the cultural development of sports in different dimensions.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Massmedia
  • Cultural development
  • Amateur sport
  • Professional Sport