نویسنده = کاظم نژاد، انوشیروان
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل معادلات ساختاری تصویر تیم و هویت تیمی هواداران در صنعت ورزش

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-16

10.22124/jsmd.2018.3237

امیر منتظری؛ مهدی طالب پور؛ رضا اندام؛ انوشیروان کاظم نژاد