مدیر مسئول


دکتر فرهاد رحمانی نیا استاد، دانشگاه گیلان

فیزیولوژی ورزش

سردبیر


دکتر رحیم رمضانی نژاد استاد، دانشگاه گیلان

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید صادقی بروجردی دانشگاه کردستان

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرعلی همتی نژاد استاد، دانشگاه گیلان

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرداد محرم زاده استاد، دانشگاه محقق اردبیلی

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدمهدی رحمتی دانشیار، دانشگاه گیلان

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر میرحسن سیدعامری استاد، دانشگاه ارومیه

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهرام یوسفی دانشیار، دانشگاه رازی کرمانشاه

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رحیم رمضانی نژاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی رضائی صوفی دانشگاه پیام نور

مدیریت ورزشی

  • morrsoufiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور کلود سوبری دانشگاه لیل نورد فرانسه

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمد خبیری دپارتمان حرکت شناسی، کالج بروکلین، دانشگاه نیویورک
روانشناسی ورزشی

مدیریت آموزشی