بررسی اثر متقابل رفاه اجتماعی و توسعه ورزش نخبه ایران با تأکید بر متغیرهای اقتصادی و ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار اقتصادسنجی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 دانشیار مدیریت ورزشی و مدیر مشارکت های پژوهشی، دانشکده تجارت، دانشگاه لاتروب، ملبورن، استرالیا

چکیده

هدف: ورزش نخبه می تواند در رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی جوامع نقش موثر داشته باشد. از طرفی رفاه به عنوان یکی از برنامه های توسعه شرایط لازم موفقیت ورزشکاران نخبه را فراهم می نماید. لذا هدف پژوهش، بررسی اثر متقابل رفاه اجتماعی و توسعه ورزش نخبه بود.
روش‌شناسی: از رویکرد معادلات همزمان با روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) برای داده های پانل بین سال های 1383 تا 1396 برای همه استان های ایران استفاده گردید. داده ها از مرکزآمار، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ایران گردآوری شدند. مدل تحقیق از دو متغیر درون زا (توسعه ورزش نخبه و رفاه اجتماعی) و چهار متغیر برون زا برای رفاه (فلاکت، آموزش و بهداشت و شهرنشینی) و چهار متغیر برون زا برای توسعه ورزش نخبه (بودجه عمرانی و جاری ورزش، مربیان و رشد جمعیت) تشکیل گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 10 انجام گرفت.
یافته‌ها: بین رفاه اجتماعی و توسعه ورزش نخبه اثر متقابل، مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین اثر شاخص فلاکت و نرخ شهروندی بر رفاه اجتماعی منفی و معنادار است و اثر بودجه عمرانی ورزش، مربیان و رشد جمعیت بر توسعه ورزش نخبه مثبت و معنادار است.
نتیجه‌گیری: سیاستگذاران با ارتقای سطح رفاه جامعه و حل مشکلات اقتصادی و ورزشی شرایط لازم برای موفقیت بین المللی و توسعه ورزش نخبه در کشور را فراهم نمایند، به شکلی که این موفقیت ها به واسطه کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منجر به رفاه اجتماعی بیشتر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Interaction effect of Social Welfare and Elite Sport Development of Iran with Emphasis on Economic and sports variables

نویسندگان [English]

  • Saeed Khanmoradi 1
  • Shirin Zardoshtian 2
  • Shahram Fattahi 3
  • Geoff Dickson 4
1 Phd Student of Sport Management, Faculty of sports sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of sport sciences, Razi University, Kermanshah,Iran
3 Associate Professor of Econometrics, Faculty of Economics and entrepreneurship, Razi University, Kermanshah,Iran
4 Associate Professor of Sports Management and Director of Research Partnerships, Business School, Latrobe University, Melbourne, Australia.
چکیده [English]

Abstract
Objective: Elite sports can play an important role in the economic growth and welfare of societies. On the other hand, welfare as one of the development programs provides the necessary conditions for the success of elite athletes. Therefore, this study aimed to interaction effect of social welfare and elite Sport development.
Methodology: Simultaneous equations approach with the two-stage least squares method for panel data between 2004 and 2017 for Iranian provinces was used. Data were collected from the Statistics Center, the Ministry of Economy and Finance, the Ministry of Sports and Youth, and the National Olympic Committee of Iran. Model of this research consists of two endogenous variables (elite sport development and social welfare) and four exogenous variables for social welfare (misery, education and health and urbanization) and four exogenous variables for the development of elite sports (development and Current budget of sport, coaches and population) were formed. Data were analyzed using Eviews 10 software.
Results: A significant and positive interaction effect exists between social welfare and elite sport development. Also, the Misery index and urbanization have a significant and negative effect on welfare and the effect of development budgets, coaches and population on the elite sport development is positive and significant.
Conclusion: policymakers provide the necessary conditions for international success and the development of elite sports in the country by improving the level of social welfare and solving economic and sports problems, so that these successes lead to greater social welfare through its economic, social and cultural functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elite Sport Development
  • Social Welfare
  • Population
  • Budget
  • Coaches
Abbasi, H., Khanmoradi, S., & Eydi, H. (2017). Strategic Pathology of Sport and Youth General Office of Kermanshah Province in Sport Based on SWOT Model. Journal of sport management, 8(6), 891-905[Persian].
Andreff, W. (2007). The Correlation between Economic Underdevelopment and Sport. European Sport Management Quarterly, 1, 251-279. doi: 10.1080/16184740108721902
Arbab, H., Meibodi, A. E., & Ghadi, S. R. (2017). The relationship between renewable energy use and economic growth in OPEC countries. Journal of iranian energy economics, 6(23), 29-56[Persian].
Asakareh, H., & Bayat, A. (2013). The Analysis of the Trend and the Cycles of Annual PrecipitationCharacteristics of Zanjan. Geography and planing, 17(45), 121-142[Persian].
DeBosscher, V., Knop, P. D., Bottenburg, M. v., Shibli, S., & Bingham, J. (2009). Explaining international sporting success: An international comparison of elite sport systems and policies in six countries. Sport Management Review, 12(3), 113-136
Eydi, H., Borouman, M.R., & Askari, B. (2014). Acquaintance with the dimentions of olympic movement. Amol Shomal Paydar[Persian].
Fakhari, H., & RajabBigi, M. A. (2015). A Study of Simultaneous Relationship between Free Cash Flow, Dividend and Debt Policy of Listed Companies in the Tehran Stock Exchange (TSE). Financial Accounting Research, 7(2), 73-92[Persian].
Farahani, A., Keshavarz, L., & Sadeghi, A. (2016). The Design of strategies in development Iran elite sport. Applied Research of Sport Management, 5(3), 125-140[Persian].
Forrest, D., & Sanz, I. (2010). Forecasting national team medal totals at the summer Olympic Games. International Journal of Forecasting, 26(3), 576-588.
Funahashi, H., Shibli, S., Sotiriadou, P., Mäkinen, J., Dijk, B., & De, V.(2019). Valuing elite sport success using the contingent valuation method: A transnational study. Sport Management Review, Available online 19 June 2019.https://doi.org/2010.1016/j.smr.2019.2005.2008.
Ghaedi, A., Ghafouri, F., & Karegar, G. A. (2015). Investigation the role of athletics sport on Social Development Indicators. Applied Research of Sport Management, 5(1), 33-44[Persian].
González Serrano, M., Prado Gascó, V., Hervàs, J., & Calabuig, F. (2019). Does sport affect the competitiveness of european union countries? An analysis of the degree of innovation and gdp per capita using linear and qca models. International Entrepreneurship and Management Journal, 15, 1343-1362.
Green, M., & Collins, S. (2008). Policy, Politics and Path Dependency: Sport Development in Australia and Finland. Sport Management Review, 11(3), 225-251.
Hallmann, K., Breuer, C., & Kühnreich, B. (2013). Happiness, pride and elite sporting success: What population segments gain most from national athletic achievements? Sport Management Review, 16(2), 226-235.
Hoekman, M., Schulenkorf, N., & Peachey, J. (2018). Re-engaging local youth for sustainable sport-for-development. Sport Management Review, 22(5), 613-625. doi: 10.1016/j.smr.2018.09.001
Kalashi, M., Hoseini, S.E., & Rajaii, M.H. (2016). The effect of government and households sports expenditure to gross domestic product in iran. Sport Management Studies, 8(38), 165-182[Persian].
KhodadadKashi, F., & Karimnia, E. (2016). The Effect of Economic and Social Factors on the Success of Sport in the Olympic Games (2012-1996) Journal of Economic Modeling Research, 7(25), 43-67[Persian].
Mallaei, M., RamezaniNejad, R., Yasoor, M., & Kavoosi, S. (2018). The Study of Factors Influencing Championship Development in Provinces of Iran and Designing a Proposed Model. Journal of sport management, 10(4), 61-70[Persian].
Miryousefi, S. J., Ramzaninezhad, R., & Rahmati, M. M. (2017). Role of development of social culture in Cultural Development of Athletic Sport. Journal of Human Resource Management in Sport, 4(1), 131-146[Persian].
Mohammadi, F., Seifari, M. K., Razavi, S. M., & Farsijani, H. (2019). Designing Qualitative Model for Economic Development of Iran's Sports Industry with World-Class Manufacturing Approach. Applied Research of Sport Management, 8(1), 69-84[Persian].
MÜller-Fraczec, I. (2020). Society affluence vs sport development in Poland. Journal of Physical Education and Sport, 20(2), 1085-1091.
Noland, M., & Stahler, K. (2015). An Old Boys' Club No More: Pluralism in Participation and Performance at the Olympic Games. SSRN Electronic Journal, 18(5), 506-536. doi: 10.2139/ssrn.2607581
Pawlowski, T., Downward, P., & Rasciute, S. (2014). Does national pride from international sporting success contribute to well-being? An international investigation. Sport Management Review, 17, 121-132.
Ramezaninejad, R., Hojabri, K., Eydi, H., Reyhani, M., & Asgari, B. (2014). Elite sport management. Amol: Shomale Paydar[Persian].
Ramzaninejad, R., & Hozhabri, k. (2017). Basic Facts of Sports Development and Their Applications in Sport of Iran. Majlis & RahBord, 24(91), 233-263[Persian].
RamzaniNejhad, R., Yasuri, M., Javadipoor, M., & Malaei, M. (2018). Comparison and Analysis of the Development Level of Iran’s Provinces Competetive Sport Area. Sport Management Studies, 10(48), 153-173[Persian].
RezaeiSoufi, M., & Shabani, A. (2017). The Analysis of Athletic Sports in Iran: SWOT Analysis. Sport Management and Development, 6(10), 87-103[Persian].
Riot, C., O'Brien, W., & Minahan, C. (2019). High performance sport programs and emplaced performance capital in elite athletes from developing nations. Sport Management Review. doi: 10.1016/j.smr.2019.11.001
Rostamzadeh, P., Sadeghi, H., Assari, A., & Yavary, K. (2015). The Effect of Government Investment inSports on Economic Growth in Iran. The Economic Research, 14(4), 177-210[Persian].
Sadeghi, H., & Rahimi, P. (2012). Relationship between Ownership Structure and Performance of Listed Companies Using a System of Simultaneous Equations. Financial Accounting Research, 4(4), 89-102[Persian].
Shahabadi, A., & Arghand, H. (2019). The Effects of Economic Complexity on Social Welfare in Selected Developing Countries. Iranian Journal of trade studies quarterly, 23(89), 89-122[Persian].
Silva, A., Monteiro, D., & Sobreiro, P. (2019). Effects of sports participation and the perceived value of elite sport on subjective well-being. Sport in Society, 23(7), 1202-1216. doi: 10.1080/17430437.2019.1613376.
Skinner, J., H.Zakus, D., & Cowell, J. (2008). Development through Sport: Building Social Capital in Disadvantaged Communities. Sport Management Review, 11(3), 253-275.
Sotiriadou, K., & Shilbury, D. (2009). Australian elite athlete development: An organizational perspective. Sport Management Review, 13, 1-12.
Sterken, E. (2006). Growth Impact of Major Sporting Events. European Sport Management Quarterly, 6, 375-389. doi: 10.1080/16184740601154516
Valenti, M., Scelles, N., & Morrow, S. (2019). Elite sport policies and international sporting success: a panel data analysis of European women’s national football team performance. European Sport Management Quarterly. doi: 10.1080/16184742.2019.1606264
Zamani, M., Hosseini, E., & Rajaee, H. (2012). The impact of sport expenditures on gross domestic product in iran. Journal of sport management, 4(15), 143-156[Persian].
Zareian, H., Elahi, A., Sajjadi, S. N., & Pedram, M. H. (2017). Predictive Components of Success for Countries Participating in the Olympic Games. Sport Management Studies, 8(35), 137-162[Persian].