تدوین الگوی جذب و حفظ حمایت‌کنندگان مالی و خیرین ورزش یار در حوزه ورزش بانوان استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه غیرانتفاعی نقش جهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
هدف: این پژوهش با هدف تحلیل نظام مند بستر و سیستم جذب و حفظ حمایت و خیریه به ورزش زنان در استان تهران انجام شد.
روش‌شناسی: روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل مضمون بود. اطلاعات پژوهش از بخش منابع انسانی (خبرگان و متخصصان) و منابع اطلاعاتی (اسناد، مقالات، طرح ها، گزارش های سازمانی، دانشگاهی و رسانه ای مرتبط) استخراج گردید. روش نمونه‌گیری از نوع هدفمند (براساس معیارهای مشخص) بود. مبنای برآورد نمونه‌گیری نیز بر حسب رسیدن به اشباع نظری بود (96 منبع اطلاعاتی، 26 نفر مصاحبه).
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مفاهیم مستخرج از مصاحبه و مطالعه نظری در 310 مولفه (کدگذاری اول)، 44 مقوله (کدگذاری دوم) و 17 تم فرعی و 8 تم اصلی (کدگذاری سوم) چارچوب‌بندی شدند. سطوح هشتگانه مدل مفهومی شامل بستر محیطی، سطح ظرفیت‌ها، سطح چالش‌ها، سطح سیستم، سطح تقسیم کار و همکاری سازمان‌ها، سطح مدیریت فرایند، سطح راهبردها و سطح پیامدها بود.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج تحقیق می توان گفت فرایند جذب و حفظ حامیان و خیّرین به ورزش متاثر از بستر محیطی و قابلیت های ساختاری بوده و نیازمند اتخاذ راهبردهای مناسب و مشارکت بین سازمانی جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تعدیل چالش ها است تا بتواند به نتایج مورد انتظار برسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Codification a model of attracting and maintaining sports sponsors and donors in the field of women's sports in Tehran province

نویسندگان [English]

  • Nazanin Rasekh 1
  • Hamid Gasemi 2
  • Salah Dastoom 3
  • Saeed Jafari 4
  • somayeh rahbari 5
1 Assistant Professor of Sport Management, Physical Education Research Institute, Tehran, Iran
2 Payam Noor University
3 Guilan university
4 Ph.D. Student of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
5 PhD student in Sport Management, Department of Physical Education, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Objective: The aim of this study was to systematically analyze the context and system of attracting and maintaining support and charity to women's sports in Tehran province.
Methodology: The research method was qualitative and thematic analysis. Research information was extracted from human resources (experts and specialists) and information resources (documents, articles, plans, organizational, academic and related media reports). The sampling method was purposive (based on specific criteria). Sampling estimates were also based on theoretical saturation (96 information sources, 26 interviews).
Results: The results showed that the concepts extracted from the interview and theoretical study were framed in 310 components (first coding), 44 categories (second coding), 17 sub-themes and 8 main themes (third coding). The eight levels of the conceptual model included the context, the level of capacity, the level of challenge, the level of system, the level of division of labor and cooperation of organizations, the level of process management, the level of strategies and the level of consequences.
Conclusion: Based on the results of the research, it can be said that the process of attracting and maintaining supporters and benefactors to sports was affected by the environmental background and structural capabilities, and it requires the adoption of appropriate strategies and inter-organizational cooperation in order to take advantage of the capacities and adjust the challenges to achieve the expected results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Funding
  • Sponsorship
  • Sports Charity
  • Women's Sports