الگوی پارادایمی جمع‌سپاری در ورزش همگانی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

2 هیات علمی دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی جمع سپاری در ورزش همگانی کشور بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع مطالعه کیفی اکتشافی برمبنای تئوری داده‌بنیاد با رویکرد گلیزر بود. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه‌های عمیق با نخبگان(شامل کلیه مدیران سازمان‌های حوزه ورزش همگانی (ادارات ورزش و جوانان، فدراسیون ورزش همگانی و هیات‌های استانی آن، سازمان ورزش شهرداری‌ها و اساتید دانشگاهی) در حیطه موضوع پژوهش صورت گرفت. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و گلوله برفی بود و 17 مصاحبه کیفی تا اشباع نظری انجام شد. مصاحبه ها با کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: در مرحله کدگذاری باز 381 کد مفهومی اولیه استخراج شد. با بازبینی متعدد و ادغام کدها بر اساس مشابهت در طی مراحل کدگذاری سه گانه، 164 کد مفهومی اولیه، 40 بُعد، 10 منظر و 4 سطح از متن پیاده شده‌ی مصاحبه‌ها استخراج شد. براساس یافته‌های پژوهش کدهای انتخابی اصلی (چهار سطح مدل) شامل عوامل بنیادی ظرفیتی، عوامل وضعیتی محیطی، عوامل ساختاری سیستمی و عوامل کارکردی پیامدی شناسایی شدند.
نتیجه گیری: براساس یافته‌های پژوهش، کارآمدسازی فعالیت های نوآورانه در حل مساله از جانب مدیران اجرایی ورزش کشور، توجه مضاعف به مزایای اجتماعی حاصل جمع سپاری به گروه های اثر، توجه به نیازهای روز جامعه مخاطب ورزش همگانی و تصمیم سازی‌های دوطرفه بین این گروه ها و نهایتاً ایجاد پایگاه اطلاعات تخصصی و معرفی افراد صاحب نظر به مدیران اجرایی جهت توسعه برنامه‌های مشارکت محور اجتماعی می تواند باعث هم افزایی بهتر در توسعه فعالیت های ورزش همگانی در کشور شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a paradigm model of crowdfunding in the country's public sports

نویسندگان [English]

  • Mehdi Shoorvazi 1
  • Hosein Akbari yazdi 2
  • Alireza Elahi 3
1 student. kharazmi university.
2 Faculty of Kharazmi University
3 Kharazmi University
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this study was to provide a model of Crowdsourcing in public sports in the country.
Methodology: the research method was explorative and qualitative based on glaser approach. In order to gather information, in-depth interviews with elites in the field of research were conducted. Sampling was followed purposefully by snowball method and finally 17 qualitative interviews were conducted untill theoretical saturation . Theinterviews were analyzed through coding method in three stages: open, axial and selective.
Results:164 basic concept codes, 40 dimensions, 10 perspectives and 4 levels were extracted from the transcripts of the interviews. Based on this, the main selected codes (four levels of the model) including capacity fundamental factors, environmental status factors, systemic structural factors and consequential functional factors were identified.
Conclusion: Outsourcing in the sports environment can, in a short period of time, at a low cost and attract the attention (citizens), to the participation of the public interested in public sports in activities such as problem solving, production and development of concepts such as participation in idea generation, innovation, Production and service delivery processes are useful. Therefore, in order to develop the participation of the audience in collective activities and according to the conditions and requirements of the time, a special look at the participatory capacities between communities interested in public sports and existing facilities and equipment can cause better synergy in the development of activities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation in sports
  • crowdsourcing
  • efficiency in sports