شناسایی ابعاد شتاب‌گیری دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی به سوی دانشگاه های نسل چهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پردیس البرز دانشگاه تهران

2 رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
هدف: در قرن حاضر دانشگاه‌ها به عنوان سازمان بنیادی در تمامی رشته‌ها، وظیفه‌ای فراتر از آموزش عالی بر عهده دارند و در جهت کاهش بار مشکلات بیکاری نیروی انسانی فارغ التحصیل از دانشگاه باید پابه پای دولت تلاش نمایند، مدیریت راهبردی صحیح در جهت این اهداف و شکل‌گیری دانشگاه‌های نسل چهار با کارکردهای خود می‌تواند نتایج مطلوبی برای دولت‌ها داشته باشد. این مطالعه با هدف شناسایی ابعاد شتاب‌گیری دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی به سوی دانشگاه‌های نسل چهار بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق آمیخته و ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه شامل 12نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پرسش نامه محقق‌ساخته به روش دلفی بود. جامعه آماری325نفر شامل تمام اساتید تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور بودند. نمونه آماری به روش کل شمار انتخاب شد که با توزیع پرسشنامه‌ها، 218 پرسشنامه عودت داده‌شد.
یافته‌ها: از نتایج دلفی، تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی 12 بعد مسئولیت علمی و اجتماعی، پویایی محیط و ماموریت سازمانی، مراکز رشد زایشی، مشتریان و رقبا، سیستم‌های اطلاعاتی، ارتباط با صنایع، نقش دولت، ساختار و بسترسازی، مدیریت عالی و رهبری، منابع انسانی، ایفای نقش دانشکده نسل چهارم، کیفیت آموزشی و پژوهشی شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: بنابراین دانشکده‌های تربیت بدنی نسل چهارم با توجه به ایعاد شناسایی شده می‌توانند موجب ثروت افزایـی و ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان شوند.
کلید واژه‌ها: دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه‌های دولتی، شتاب‌گیری، نسل چهارم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the dimensions of the acceleration of physical education faculties of public universities towards fourth generation universities

نویسندگان [English]

  • mehriye panahi 1
  • Mahmoud goodarzy 2
  • majid jalali 3
  • Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi 4
1 Student of Alborz Campus, University of Tehran
2 Dean of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran
3 Associate Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran
4 Associate professor, University of Tehran
چکیده [English]

Objective: In the present century, universities, as the mother organization in all fields, have duties beyond higher education, and in order to reduce the burden of unemployment problems, university graduates must work with the government, proper strategic management in for these purposes and the formation of fourth generation universities with their functions can remove a huge burden from the government. The aim of this study was to identify the dimensions of the acceleration of physical education faculties of public universities towards fourth generation universities.
Methodology: The research method was mixed and the data collection tools were interviews and questionnaires. The statistical population included all professors of physical education in the country's public universities, which numbered 325 people. The statistical sample was selected by total number method and 218 questionnaires were returned by distributing all questionnaires.
Results: Delphi results of exploratory and confirmatory factor analysis showed that 12 dimensions including dimensions of scientific and social responsibility, environmental dynamics and organizational mission, reproductive growth centers, customers and competitors, information systems, industry relations, government role, structure and context, Active management and leadership, human resources, playing the role of 4th generation faculty, educational and research quality were identified.
Conclusion: Therefore, the fourth generation physical education schools, according to the identified holidays, can lead to increasing wealth and creating employment for graduates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: physical education College
  • University
  • Government
  • Acceleration
  • Fourth Generation