شناسایی، اولویت‌بندی و وزن‌دهی شاخص ‏های ارزیابی مربیان حرفه‏ ای والیبال ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه بیرجند

2 استادمدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

3 دانشگاه بجنورد

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف:  هدف از پژوهش حاضر، بررسی شاخص‌های ارزیابی مربیان حرفه‏‌ای والیبال ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بود.
روش‌شناسی: این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه مربیان زن و مرد شاغل در لیگ برتر والیبال ایران بودند که نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد، ولی در نهایت، 56 نفر در پژوهش حاضر شرکت کردند.  ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که بر پایه مبانی نظری  و پیشینه موضوع در قالب 42 سؤال 9 ارزشی لیکرتی طراحی شد. روایی این پرسشنامه با استفاده از دیدگاه‌ها و نظرات 18 نفر  خبرگان دانشگاهی و مربیان با سابقه والیبال مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی آن نیز با نرخ ناسازگاری 02/0 ارزیابی و تایید شد. از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choice11 برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مهم ترین ملاک­­‌های ارزیابی مربیان حرفه­‌ای والیبال ایران به ترتیب مهارت‌های تاکتیکی (191/0)، روابط حرفه‌ای (185/0)، مهارت‌های اجتماعی- ارتباطی (163/0)، مهارت‌های روان‌شناختی (145/0)،  مهارت‌های فنی (119/0)، مدیریت تیم (102/0) و سابقه و تجربه ورزشی (096/0) می‌باشند.
نتیجه‌گیری: از میان 42 شاخص ، شاخص‌­های توانایی توجه به تیم و انتقال پیام مربی به بازیکنان ، مشاوره با دستیاران و کمک مربیان تیم به ترتیب دارای بیشترین وزن و شاخص­های وضعیت ظاهری مناسب و ثبات رأی در تصمیم‌­گیری به ترتیب دارای کمترین وزن از دیدگاه مربیان حرفه‌ای والیبال ایران بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification, Prioritization, and Weighting of Evaluation’s Indicators of Volleyball Coaches in Iran Premier League using Analytic Hierarchy Process (AHP)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali sahebkaran 1
 • Rahim Ramzaninejad 2
 • Mohammad Reihani 3
 • Masoud Darabi 4
1 دانشگاه بیرجند
2 Professor of sport management, University of Gilan, Gilan, Iran
3 Assistant Professor of sport management, University of Bojnord, Khorasan Shomali, Iran.
4 Ph.D. Student in sport management, Ferdowsi University of Mashhad, Khorasan Razavi, Iran
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this study was to evaluate the evaluation indicators of professional volleyball coaches in Iran using the Analytic Hierarchy Process (AHP).
Methodology: The statistical population of the study included all the female and males head coaches and coaches employed in volleyball premier league of Iran. The sample contained number to statistical population and finally 56 individuals participated in the study .The validity of the questionnaire the views and an opinion of academic experts and coaches experts of volleyball was approved. Reliability as well as inconsistency rate of 0.02 was evaluated and confirmed. For data analysis, Analytic hierarchy process (AHP) and Expert Choice11 software was used
Results: The results showed that the main performance evaluation’s indicators of volleyball coaches in Iran premier league to the tactical skills (0.191), professional relationship (0.185), social-relationship skill (0.163), psychological skill (0.145), technical skills (0.119), team management (0.102) and experience and athletic background (0.096) requirements.
Conclusion: Among the 42 indicators introduced, the indicators of the ability to pay attention to the team and convey their meaning to the players and consulting with assistants and assistant coaches have the highest weight, respectively, and the indicators of appropriate appearance and voting stability in decision making, respectively. The lowest weight from the point of view of professional volleyball coaches was Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • performance evaluation
 • volleyball coaches
 • tactical skills
 • professional relationship
 • social-relationship skill
 • Adler, E. S., Berry, M. J., & Doherty, D. (2013). Pushing “reset”: The conditional effects of coaching replacements on college football performance. Social Science Quarterly, 94(1), 1-28.
 • Barber, H., & Eckrich, J. (1998). Methods and criteria employed in the evaluation of intercollegiate coaches. Journal of Sport Management, 12(4), 301-322.
 • Barron, M. J., Powell, J. W., Ewing, M. E., Nogle, S. E., & Branta, C. F. (2009). First Aid and Injury Prevention Knowledge of Youth Basketball, Football, and Soccer Coaches. International Journal of Coaching Science, 3(1).
 • Dehghan Ghahfarkhi, A. (2010). Evaluating the performance of coaches of national volleyball teams using 360-degree feedback. University of Tehran., Tehran. [in Persian]
 • dehghanpouri, H., siavashi, m., vosadi, e., & nazemi, a. (2020). Designing and fitting the structural model of role of coaches' leadership skills impact on the group cohesion and team performance of volleyball and futsal teams. Scientific Journal Of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 7(3), 21-30. doi:10.30473/fmss.2020.52411.2107. [in Persian]
 • Gruettner, A. (2019). What We Know and What We Do Not Know About Digital Technologies in the Sports Industry.
 • Hamidi, M., Memari, J., & Hamidi, M. (2012). The Dimensions of Iranian Elite Sport Coach Evaluation: Development of a Scale. 1(2), 49-68. Retrieved from https://smms.basu.ac.ir/article_16_6ecd287339f6c4f77aee69c4bf80f82d.pdf. [in Persian]
 • Hemmatinejad, M. A., Ramezani Nejad, Rahim. (2008). Monitoring and Evaluation in Physical Education and Sports. Guilan: Shamad Shamal Publishing. [in Persian]
 • Jalali, T., & Aghaei, N. (2019). Identify and prioritize performance evaluation indicators of coaches and players of Iranian national football teams using 360-degree feedback method and hierarchical analysis process. Human Resource Management in Sport, 7(1), 19-44. [in Persian]
 • Kazemipour, A., Azmsha, T., & Mehdipour, A. (2019). A Comparison of Criteria and Designing the Selective Pattern of Professional Football Head Coaches. Journal of Sport Management, 11(3), 445-465. [in Persian] doi:10.22059/jsm.2018.142122.1565
 • Kelly, K. O., Ang, S. Y. A., Chong, W. L., & Hu, W. S. (2008). Teacher appraisal and its outcomes in Singapore primary schools. Journal of Educational Administration.
 • Kinlaw, D. C. (1997). Coaching: Winning strategies for individuals and teams: Gower Publishing Company.
 • MacLean, J. C., & Chelladurai, P. (1995). Dimensions of coaching performance: Development of a scale. Journal of Sport Management, 9(2), 194-207.
 • Myers, N. D., Feltz, D. L., Maier, K. S., Wolfe, E. W., & Reckase, M. D. (2006). Athletes' evaluations of their head coach's coaching competency. Research quarterly for exercise and sport, 77(1), 111-121.
 • Nasiri, Khabiri, M., Sajjadi, N., & Kazem Nezhad, A. (2009). The Analysis and Modeling of an Evaluation for Handball National Team Coaches in Iran. Journal of Sport Management, 1(1), 119-140. Retrieved from https://jsm.ut.ac.ir/article_22137_4d174dbc7bf7d5f9842eb3c7de72be89.pdf. [in Persian]
 • Noshadi, B. (2009). Success in professional coaching: Zanis Publications.
 • Peng, Y., & Ming, L. (2011). Evaluation Index System on Performance Management of Universities High-Level Wushu. Paper presented at the 7th International Conference on Innovation & management.
 • Ramezaninezhad, R., & Sahebkaran, M. (2015). The Performance Evaluation’s Indicators of Volleyball Head Coaches In Iran Premier League.Sport Management Studies, 7(33), 15-32. [in Persian]
 • Ramezaninejad, R., Rezai Soufi, M., Kosravi, A., & Mallaie, M. (2013). The Comparison of Performance Evaluation Indicators of Club Coaches from Experts, Athletes and Coaches' Viewpoints. Journal of Sport Management, 5(2), 191-214. [in Persian] doi:10.22059/jsm.2013.32174.
 • Rizvandi, A., Taghipour Gharbi, M., Esmaeili, M., & Ashraf Ganjoee, . (2019). The Evaluation of Performance Indicators of Coaches in Football Development. Journal of Humanities Insights, 3(4), 248-254. [in Persian]
 • Rohani, M., Talebpour, M., Ramezaninejad, R., & Benar, N. (2013). The Factor Analysis of Performance Evaluation’s Indicators of Soccer Coaches in Iran Premier League. Applied Research in Sport Management, 2(1), 35-48. Retrieved from http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/article_531_206ec226b28074956ede0eafe4d0da47.pdf. [in Persian]
 • Sahebkaran, M. A. (2013). Identification, Prioritization and Weighting of Performance Evaluation Criteria for Coaches of Iranian Premier Volleyball Clubs. (M.Sc. Thesis). Guilan University, Rasht. [in Persian]
 • Tajik, A. (2010). Selection Criteria for Coaches of National Taekwondo Teams. University of Tehran, Tehran. [in Persian]
 • Talebpour, M. (2005). Development of a system for monitoring and evaluating the programs and activities of physical education and sports of the country's universities, Ministry of Science. Retrieved from Institute of Physical Education and Sports Sciences:
 • Williams, S. J., & Kendall, L. (2007). Perceptions of elite coaches and sports scientists of the research needs for elite coaching practice. Journal of sports sciences, 25(14), 1577-1586.
 • Zarei, M., Mirshah Jafari, S. E., & Liaghatdar, M. (2018). Explanation of Learning-Teaching Approaches and Suitable evaluation for Professional Development Curricula of Preschool Teachers. New Educational Approaches, 12(2), 114-130.