طراحی الگوی مفهومی مدیریت توسعه ورزش‌های پایه : مطالعه موردی ژیمناستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 دانشکده تربیت بدنی - ص پ ۱۴۳۸

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگوی مفهومی مدیریت توسعه ورزش‌های پایه برای رشته ژیمناستیک بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران، مربیان و کارشناسان) و جامعه اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسنادو رسانه‌ های اجتماعی) مربوط به ژیمناستیک بود. نمونه به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انتخاب و به روش نظری (قضاوتی) نمونه‌گیری شد (18 نفر و 51 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های اکتشافی بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان کدگذار ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری چندمرحله‌ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد.
یافته‌ها: چارچوب پژوهش حاصل از کدگذاری شامل پنج سطح، 14 متغیر و 118 مولفه‌ها بود. پنج سطح شامل زمینه (توسعه ملی ورزش، پیشینه ملی و تحولات بین المللی ژیمناستیک)، قابلیت (دانش و کارکردها)، ساختار (مدیریت، مالی، امکانات و رویدادها)، مشارکت (منابع انسانی، مدیریت استعداد، ذینفعان) و عملکرد (موفقیت بین‌المللی و توسعه پایدار) است. در نهایت چالش‌ها و راهبردهای توسعه ژیمناستیک براساس الگوی مفهومی شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج می‌توان گفت که توسعه ژیمناستیک خروجی فرایندی نظام‌مند و سیستمی چندسطحی است و برآیند اثرگذاری-اثرپذیری بین عوامل زمینه‌ای، قابلیتی، ساختاری، مشارکتی و عملکردی میزان آن را تعیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Conceptual model of basic sports development management (Case Study of Gymnastics)

نویسندگان [English]

  • rahim ramzaninejad 2
  • fariba mohammadian 3
2 Professor of Sport Management, Guilan University
3 Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, ghazvin branch
چکیده [English]

Objective: The aim of this research was Designing Conceptual model of basic sports development management to case Study of Gymnastics.
Methodology: The research method was qualitative research with systematic exploratory approach. The statistical population consisted of two sections of human society (managers, coaches ...) and information society (books, articles, documents, media, etc.) related to basketball. The sample was selected based on theoretical saturation and was sampled in a theoretical way (18 people and 51 documents). The research tool was a library study and exploratory interviews. The validity of the tool was evaluated and verified based on the legal and scientific evidence of the sample, the opinion of the experts, and the agreement between the codebook editors. A multi-stage coding method was used to analyze the data using a systematic approach.
Results: The research coding framework consisted of five levels, 14 variables and 118 components. Four levels include; Field (National Development of Sports, National Background and International Gymnastics Developments), Ability (Knowledge and Functions), Structure (Management, Finance, Facilities and Events), Participation (Human Resources, Talent Management, Stakeholders) and Performance (International Success) and sustainable development. Finally, the challenges and strategies of gymnastics development were identified based on the conceptual model.
Conclusion: Based on the results, it can be said that the development of output gymnastics is a systematic process and a multi-level system, and the outcome of affecting and being affected between contextual, capability, structural, participatory and functional factors determines its extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development model
  • sports development
  • basic sports
  • gymnastics