ارائة مدل معادلات ساختاری به منظور تبیین فرآیند حرفه‌ای‌سازی در فدراسیون‌های ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 خوبان رزگاه- کوی سرشار- بلاک ۳۵۷

2 دانشگاه گیلان

3 دانشکده تربیت بدنی - ص پ ۱۴۳۸

چکیده

هدف: هدف این پژوهش ارائة مدل معادلات ساختاری به منظور تبیین فرآیند حرفه‌ای‌سازی در فدراسیون‌های ورزشی ایران بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی بود؛ که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعة آماری این تحقیق شامل مدیران فدراسیون‌های ورزشی، مربیان، ورزشکاران، داوران است که نمونة آماری بر اساس تعداد قابل کفایت جهت مدل‌سازی در نرم‌افزار PLS به میزان 10 تا 20 برابر ابعاد ترسیم شده در مدل مفهومی برآورد شدند (160 نفر). جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب‌نظران (12 نفر) تائید شد. پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (91/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار PLS3-SPSS24 استفاده ‌شد.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل مسیر مشخص شد که به ترتیب اثر شرایط علی، زمینه‌‌ای، و مداخله‌گر بر حرفه-ای‌سازی، مستقیم، مثبت و معنی‌دار است (37/0، 19/0، 74/0). همچنین به ترتیب شرایط مداخله‌گر و زمینه‌ای با استراتژی‌ها اثر مستقیم، مثبت و معنی‌داری داشتند (28/0، 24/0). در نهایت نتایج نشان داد اثر حرفه‌ای‌سازی بر راهبردها (58/0)، و استراتژی‌ها با پیامدها (84/0) مستقیم، مثبت و معنی‌دار است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این تحقیق می‌توان نتیجه‌گیری کرد که شناخت مسیرهای فرآیند حرفه‌ای‌سازی می‌تواند به فدراسیون‌های ورزشی ایران جهت رسیدن به یک فرآیند کسب و کار کمک شایانی نماید. همچنین شناسایی پتانسیل‌های بالقوة درونی و بیرونی فدراسیون‌ها می‌تواند روند حرفه‌ای-سازی و پیشرفت آن‌ها را تسریع بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of structural equation model to explain the professionalization process in Iranian sports federations

نویسندگان [English]

  • hesham rostami 1
  • shahram shafiei 2
  • mehrali hematinejhad 2
  • rahim ramzaninejad 3
2 university of Guilan
3 university of Guilan
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research was Presentation of structural equation model to explain the professionalization process in Iranian sports federations.
Methodology: Present study in terms of purpose was applied and descriptive-analytic. The statistical population of this study includes managers of sports federations, coaches, athletes, and referees. The statistical sample was estimated to be 10 to 20 times the dimensions drawn in the conceptual model based on a sufficient number of models for modeling in PLS software (n=160). A researcher-made questionnaire was used to collect data also formal validity of questionnaire was confirmed by experts (12 people). Its reliability was estimated by using Cronbach's alpha test (0.91) and combined reliability. Structural equation modeling was used in PLS3-SPSS24 software for analyze data and investigating fit of model.
Results: Results indicated that effect of causal and contextual and interventionist conditions on professionalization of sports federations (0.37), (0.19), (0.74) were significant. Also, contextual and interventionist conditions on strategies (0.28), (0.24). Finally, the results showed that the effect of professionalization on strategies (0.58), and strategies with consequences (0.84) is direct, positive and significant.
Conclusion: : Based on the findings of this study, it can be concluded that recognizing the paths of the professionalization process can help Iranian sports federations to achieve a business process. Identifying the internal and external potentials of federations can also accelerate the process of their professionalization and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • professionalization
  • path analysis
  • sport federations
  • organizational changes