بررسی عوامل مؤثر بر فرایند سیاست‌گذاری نظام ورزش همگانی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روش ها و برنامه های آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، 4. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر فرایند سیاست­گذاری نظام ورزش همگانی ایران بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف در شمار پژوهش­های کاربردی و از منظر ماهیت داده‌های پژوهشی جزو پژوهش­های کیفی بود. برای این منظور 16 نفر از خبرگان آشنا با حوزه ورزش همگانی به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه های عمیق ساختارنیافته انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه گردآوری شدند و به روش استرابرت و کارپنتر کدگذاری و تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که عوامل مؤثر بر فرایند سیاست­گذاری نظام ورزش همگانی ایران شامل سیاست های جاری، توصیه بزرگان، ادارات و سازمان های ذیربط و مسئول، فرهنگ عمومی و رسانه ها و مسائل مالی می باشد. همچنین آسیب های موجود در این فرآیند شامل عواملی از جمله ضعف نظارت و کنترل، ساختار ضعیف، ضعف در برنامه ریزی و اجرا، عملکرد ضعیف رسانه ها، منابع مالی محدود، عملکرد ضعیف نیروی انسانی، قوانین، مشارکت محدود مراکز علمی و پژوهشی نیز شناسایی گردید.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که توجه و تحلیل این عوامل، از اولین گام ها در فرایند و  تصمیم گیری های سیاست گذاری ورزش همگانی در ایران بشمار آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Effective Factors on the Process of Policy-Making of Sport for All in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javadipour 1
  • nahid Atghia 2
  • somayeh rahbari 3
  • Halimeh Taefi 4
1 Associate Professor of Methods and Educational Programs, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Al-Zahra University
3 PhD of Sport Management, Department of Physical Education, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Master of Sport Management, Al-Zahra University, Tehran, Iran