تحلیل ابعاد کیفیت و تاثیر آن بر رضایت ذی‌نفعان در سیستم توسعه استعداد والیبال ایران

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 مربی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف کلی از انجام این پژوهش، تحلیل تاثیر ابعاد کیفیت بر رضایت ذی‌نفعان در سیستم توسعه استعداد والیبال ایران  می­باشد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش­های کاربردی است که به منظور جمع­آوری داده­ها از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده­است. حجم نمونه پژوهش شامل 105 نفر از مربیان و مسئولین استعدادیاب شرکت‌کننده در دومین دوره مسابقات مینی والیبال قهرمانی نونهالان کشور و مسئولین فدراسیون والیبال ایران است. ابزار این پژوهش، پرسشنامه کیفیت سیستم­ توسعه استعداد اولریکه ­راجر و آلفرد روتن(2010­) می­باشد که بومی سازی شده­ و متغیر رضایت از عملکرد بین­المللی محقق ساخته است. برای تعیین روایی ابزار تحقیق از روایی محتوایی  با نظر متخصصین و روایی سازه توسط مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS3  استفاده شده و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 84/0 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی(میانگین و انحراف استاندارد و مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم افزارPLS3 ) استفاده شده است.
یافته‌ها:  نتایجِ تبیین ارتباط بین ابعاد کیفیت سیستم توسعه استعداد نشان داد رابطه متغیرهای ساختار بر فرآیند (03/7T-value=)، فرایند بر نتایج(76/13T-value=)، نتایج بر رضایت (73/2T-value= ) معنی­دار بوده است. درحالیکه رابطه بین متغیر ساختار بر رضایت (70/1T-value=) و فرآیند بر رضایت (85/0T-value=) معنی­دار نمی­باشد.
نتیجه‌گیری:  در نهایت مدل کیفیت سیستم توسعه استعداد والیبال مسیری است که درآن ساختار، فرآیند و نتایج به طور سیستماتیک مدیریت می­شوند و رضایت ذی‌نفعان  را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effect of Quality Dimensions on the Satisfaction of the Participants in Iran's Volleyball Talent Development System

نویسندگان [English]

  • raziyeh ashoori 1
  • Hamid Reza Goharostami 2
  • manigheh sadeghi 3
1 MA. Student of Sport Management at University of guilan, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, University of Guilan
3 Coach of the University of Guilan