طراحی و تبیین چارچوب اکوسیستم کارآفرینی در ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف:  هدف از این پژوهش طراحی و تبیین چارچوب اکوسیستم کارآفرینی در صنعت ورزش کشور بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع کیفی نظام‌مند بود. جامعه آماری شامل اساتید، مدیران، صاحبان کسب و کار، کارآفرینان و مشاوران حوزه صنعت ورزش، مخترعین، و نوآوران در خدمات و تولیدات ورزشی بود. نمونه آماری به صورت غیرتصادفی، هدفمند و دردسترس بر مبنای میزان ارتباط با موضوع و اعتبار علمی انتخاب و نظرخواهی شد. ابزار پژوهش شامل سه ابزار؛ مطالعه کتابخانه­ای، مصاحبه اکتشافی نیمه هدایت شده و تکنیک دلفی دو مرحله­ای بود. روایی هر یک از ابزارهای پژوهش براساس اعتبار نمونه مراجعه شده و ضریب توافق بین متخصصان و خبرگان مورد تأیید قرار گرفت.
یافته‌ها: پس از تحلیل داده‌های گردآوری شده از روش‌های کدگذاری و چارچوب‌بندی و تحلیل ساختاری و نظا‌م‎مند، عوامل اصلی در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در ورزش شناسایی گردید و در نهایت شش حیطه‌ی اصلی شامل: محیط کارآفرینانه؛ سرمایه‌های انسانی؛ رهبری کارآفرینانه؛ اماکن، لوازم و خدمات ورزشی؛ تأمین مالی؛ و زیرساخت‌های کارآفرینی بود. درنهایت با استفاده از روش دلفی دو مرحله‌ای چارچوب اکوسیستم کارآفرینی در ورزش طراحی و تبیین گردید.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه تعریف و تغییر ساختار یکی از پاسخ­های سازمان­ها و سیستم­ها به تغییرات محیطی است و اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در کشور با چالش­های زیادی مواجه است بنابراین چارچوب طراحی شده در این پژوهش می­تواند در ارزیابی، تحلیل و نظام‎مندسازی اکوسیستم  کارآفرینی ورزشی مبنا قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining the framework of Entrepreneurship Ecosystem in Sport

نویسندگان [English]

  • Abbas Farahmandmehr 1
  • Farideh Sharififar 2
  • Reza Nikbakhsh 3
1 PhD in Sport Management of Islamic Azad University, Tehran South Branch
2 Asistant Professor of Islamic Azad University, Tehran South Branch
3 Associate Professor of Islamic Azad University, Tehran South Branch