شناسایی تأثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام در تصویر برند ورزشکاران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان

چکیده

هدف: شبکه‌های اجتماعی، فناوری در حال رشدی برای ارتباط هواداران با تیم‌های ورزشی و ورزشکاران هستند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام در تصویر برند ورزشکاران انجام شد.
روش‌شناسی: تعداد نمونه 368 نفر از دانشجویان دانشگاه کردستان بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با توجه به نسبت جامعه به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی - همبستگی انجام شد. از پرسشنامه‌های استاندارد، خود ارتباطی تاری و همکاران (2013)، رابطه فلتچر و همکاران (2000)، اصالت چانبرا و همکاران (2003)، وابستگی میل و آشفورس (1992) و تصویر برند ورزشکار آرائی و همکاران (2013) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و همسانی درونی آنها از طریق آلفای کرونباخ (به‌ترتیب، 75/0، 83/0، 74/0، 75/0، 87/0) تأیید و برای تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهند، متغیرهای خود‌ارتباطی و رابطه بر وابستگی اثر معنادار دارند. همچنین متغیرهای وابستگی و اصالت با تصویر برند ورزشکار نیز رابطه معناداری داشته و مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی است.
نتیجه‌گیری: در صورتی‌که ورزشکاران نحوه استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام خود را مدیریت کنند، می‌توانند تصویر برند خود را توسعه داده و از مزیت­های آن برخوردار شوند. بنابراین متغیرهای خود‌ارتباطی، رابطه، اصالت و وابستگی تبیین‌کننده مناسبی در جهت نقش استفاده از اینستاگرام در توسعه تصویر برند ورزشکار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Using Social Media of Instagram in Athletes Brand Image

نویسندگان [English]

  • sardar Mohamadi 1
  • abed mahmoodian 2
1 Associate of sport management, University of Kurdistan
2 P.h.D of sport management, University of Kurdistan