رابطه انتظارات، کیفیت خدمات و رضایت‌مندی با انگیزش شرکت بانوان در باشگاه‌های بدنسازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 استاد دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق بررسی رابطه انتظارات، کیفیت خدمات و رضایت‌مندی با انگیزش شرکت بانوان در باشگاه‌های بدن‌سازی بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه آماری این تحقیق را 200 نفر از بانوان شرکت‌کننده در باشگاه‌های بدن‌سازی تشکیل داد که به روش تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری را پرسشنامه‌های انتظارات هایر و همکاران (2006)، رضایت‌مندی هایر و همکاران (2006)، انگیزه شرکت در فعالیت‌های ورزشی گیل و همکاران (1983) و کیفیت خدمات کو و پاستور (2004) تشکیل داد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین انگیزش شرکت، انتظارات، رضایت‌مندی، کیفیت خدمات رابطه معناداری وجود دارد. بین انتظارات، کیفیت خدمات و رضایت‌مندی با انگیزش شرکت بانوان رابطه چندگانه وجود داشت. بهترین متغیر پیش‌بین انگیزش شرکت در فعالیت‌های ورزشی، انتظارات بود. در مورد ابعاد کیفیت خدمات، کیفیت تعامل و بازده و در مورد ابعاد رضایت‌مندی، همدلی و قابل لمس بودن بهترین پیش‌بینی کننده بودند.
نتیجه‌گیری: جهت حضور مستمر بانوان در باشگاه‌های بدن‌سازی، انتظارات از کیفیت خدمات نقش اساسی دارد. لذا، مسئولان ذیربط و مدیران باشگاه‌ها سیاست‌های لازم را جهت ارتقای هر چه بیشتر سطح کیفیت خدمات، افزایش انگیزه و جلب رضایت بانوان اتخاذ نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationships between Expectations, Services Quality and Satisfaction with the Females’ Participation Motivation in the Bodybuilding Clubs

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Karimi 1
  • Parivash Nourbakhsh 2
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to examine the relationships of expectations, the quality of services and satisfaction with the participation motivation of the female in body building clubs.
Methodology: The method used in the study was descriptive-correlation.  The sample consisted of 200 female participants in  body building club selected by multistage sampling. Research instrument included the expectations questionnaire of Hier et al. (2006), the satisfaction questionnaire of Hier et al. (2006), the participation motivation questionnaire of Gill et al. (1983), and the quality of services questionnaire of Ko and Pastore (2004).
Results: The results of research indicated that there were significant relationships between participation motivation, customer expectations, customer satisfaction, and quality of services. There were multiple relationships between expectations, the quality of services and satisfaction with the motivation of participation. The results indicated that the best predictor of participation motivation was expectations. The best predictors in the dimensions of services quality were the interaction and outcome qualities as well as in dimensions of customer satisfaction were the tangibles and empathy.
Conclusion: The continuous presence of women in fitness clubs is dependent on service quality and their satisfaction.  Therefore, the officials and managers of clubs provide opportunities for improving the participation motivation of female regarding the service quality, expectations, and satisfaction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfaction
  • Expectations
  • Services quality
  • Participation motivation