نیازسنجی از مشاغل حوزه نظام سلامت جهت غنی‌سازی با فعالیت ورزشی: مطالعه موردی فوریت‌های پزشکی استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

4 دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش نیازسنجی ورزشی و ارزیابی کیفی آن جهت غنی­سازی شغلی در حوزه فوریت­های پزشکی‌ استان گیلان بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان فوریت‌های پزشکی (370N) و صاحب­نظران در زمینه ورزش نظام بهداشت و پزشکی در‌ استان گیلان بود. نمونه آماری به صورت تصادفی از پرسنل (201n= در فرمول کوکران) و به صورت هدفمند و در دسترس از صاحب­نظران (13n=) انتخاب شد. ابزار پژوهش محقق ساخته و شامل یک پرسشنامه­ (6 بخش و 33 گویه) و یک رونوشت مصاحبه (ارزیابی کیفی مؤلفه‌ها) با مقیاس‌بندی مرتبط هر بخش (لیکرت، موردی یا بازپاسخ) بود. روایی نظری (۸۹/0= سیگمای شمارشی/ 10 نفر متخصص) و پایایی (۸8/0= بازآزمایی) مطلوب ارزیابی شد. تحلیل یافته­های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (K-S و خی دو) در نرم‌افزار Excel و SPSS20 صورت گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که امکانات ورزشی بسیار کم، فشار کاری متوسط به بالا اما فعالیت بدنی مناسب متوسط به پایین، عوارض جسمانی متنوع، رضایت بسیار کم از خدمات سازمان و فعالیت ورزشی خود و تفاوت قابل ملاحظه بین فعالیت فعلی و موردعلاقه در فعالیت­های ورزشی پرسنل وجود دارد. همچنین تفاوت معنی­داری بین اهمیت شاخص‌های نیازستجی از دیدگاه پرسنل مشاهده شد (000/0P=).در مدل کیفی ارائه شده بر اساس ضریب تأکید متخصصان، مؤلفه مدیریت و عملیات دارای بیشترین اثر در غنی‌سازی ورزشی حرفه فوریت پزشکی شناخته شدند. علاوه بر این الگوی ساختاری مطلوبی جهت توسعه و غنی­سازی فعالیت ورزشی در محیط سازمانی فوریت­های پزشکی ارائه شد
نتیجه‌گیری: به نظر می­رسد با توجه وضعیت نامطلوب ارزیابی شده از نیازسنجی پرسنل، مدیریت بخش مربوط باید مداخله مناسب و متناسب اساسی در این زمینه انجام دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Needs Assessment of Jobs in the Field of the Health System to Enrich with the Sport Activities: Case study of Emergency Medicine in the Province of Guilan

نویسندگان [English]

  • Zinat Nikaein 1
  • Seyed Hamid Sjjadi Hezareh 1
  • Behnaz Motakallemi 2
  • Delaram Sorrahi 3
  • Tahmineh Saeidi 4
چکیده [English]

Objective: The aim of this research was needs assessment and quality evaluation of jobs to enrich with sport activities in Guilan province's emergency medicine.
Methodology: It was a descriptive study. The population included the emergency medicine staff (N370), and the experts in medicine and health system in the province of Guilan. The staff (Cochran's formula: n=201) by random sampling and the experts (n=13) by convenience and purposeful sampling were selected. Research tool was the structured questionnaire (6 sections and 33 items) as well as a transcript of the interview (the quality evaluation of components for the needs assessment).The scaling was associated with each section (Likert scale, case, the Open-ended). The theoretical validity (Sigma counting=0.89, 10 experts) and reliability (retest=0.88) were acceptable. Analysis of Findings was done by the descriptive and inferential statistics (K-S and Chi-square) in the Excel and SPSS20 software.
Results: The results were the followings: the sport facilities were few; workplace stress was above average but physical activity was below average; there were various physical side effects; the satisfaction at the services and their physical activity was low; and there was significant difference between the existing physical activity and the desired among the staff. Also, the significant difference was observed between the indicators according to the staff's view (p=0<0005). In the qualitative model, the most effective components to enrich sport of medical emergency were management and administration operations. In addition, a fit structural model for the development and enrichment of physical activity at the organizational environment of medical emergencies was presented.
Conclusion: It seems due to the evaluation findings of needs assessment; the management should intervene in this issue to handle it.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport for all
  • Medical Staff
  • sports participation
  • Needs assessment of jobs