بررسی ملّی‌گرایی هواداران تیم ملّی فوتبال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر اندازه‌گیری ملّی‌گرایی به‌عنوان انگیزه هواداران تیم ملّی فوتبال ایران، وضعیت متغیر ملّی‌گرایی در ایجاد انگیزه، برای حضور هواداران تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در استادیوم است.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. حجم نمونه نیز بر اساس جدول مورگان از میان تمام هواداران تیم ملّی فوتبال ایران 384 نفر(حداکثر حجم نمونه بر اساس جدول مورگان) به دست آمد و همچنین داده‌ها با استفاده از پرسشنامه بوگدانف (2005) جمع‌آوری گردید. علاوه بر شاخص­های آماری توصیفی، از آزمون­های کلموگروف اسمیرنف و ضریب همبستگی اسپیرمن و رتبه­بندی فریدمن جهت تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که غرور ملّی، هویت ملّی و تعلق ملّی، ارتباط با دیگر هم‌وطنان از عوامل مهم در حضور هواداران تیم ملّی در ورزشگاه‌ها می‌باشد. می‌توان اذعان نمود که در حال حاضر بین ابعاد و مؤلفه‌های ملّی‌گرایی (غرور ملّی، هویت و تعلق ملّی و ارتباط با هم‌وطنان) و رسانه‌ها ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: مسئولان در جهت حفظ و تقویت ارتباط آن‌ها در بین هواداران اقدامات مؤثرتری را انجام دهند زیرا موضوع ملّی بودن در ورزش به‌عنوان محور اصیل در ورزش شناخته شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Economic obstacles of Club Privatization in Iranian Professional Football League

نویسندگان [English]

  • Morteza Dostie 1
  • Abolfazl Darvishi 2
  • Aliasghar khalilifar
چکیده [English]

Background & Purpose: This survey evaluated the economic obstacles of club privatization in Iranian professional football league.
Methodology: The statistical population of this study included the Premier League and first division football club directors, chiefs committee of Football Federation and official football of the Provinces, sport management and some of economic and management professors which were familiar to the professional football Issues, and football news reporters and experts (N=173). The data collection tool was researcher made questionnaire which its validity was confirmed. To measuring reliability of questionnaire, Cranach’s alpha was used (α=0.80). Friedman test was used for ranking of the obstacles and Factor Analyzes was used.
Results: The results showed that the first obstacle was population inappropriate allocation of broadcasting.
Discussion: Increasing the effectiveness and efficiency, improvement of the managing system, obtaining good results and increasing the budget of club are the most important aims of each sport club and the Economic problems towards the clubs privatization were the notable obstacles to reach these goals. So, removal of these obstacles, is the first step to success.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private Sector
  • Economic obstacles
  • Football clubs
  • Premier League
  • Iran