مقایسه وضعیت بهداشت و ایمنی استخر‌های سرپوشیده استان گیلان با استاندارد‌های ملی و بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد کرمان

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی وضعیت بهداشت و ایمنی استخر­های سرپوشیده استان گیلان و مقایسه آن با استانداردهای موجود جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت استخر­های فعال استان بود.
روش­شناسی: پژوهش حاضر توصیفی بوده و از مجموع 29 استخر سرپوشیده استان گیلان 21 استخر فعال موردمطالعه قرار گرفت. برای جمع‌آوری داده­های پژوهش از چک‌لیست محقق ساخته‌ای شامل 116 گویه استفاده شد. از روش‌های آمار توصیفی برای توصیف متغیرها و از آزمون تی یک نمونه­ای برای آزمون فرضیه­های تحقیق در سطح معناداری 05/0 ≥ P استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد وضعیت ایمنی و بهداشت سرویس­های بهداشتی و نیز بهداشت رخت­کن و دوش­ و محوطه داخلی استخرها نزدیک به استاندارد­ و به طور معنی‌داری بیشتر از مقدار متوسط بود (05/0p<).  از سوی دیگر، وضعیت ایمنی رخت­کن و دوش­ها، محوطه داخلی، امکانات معلولین و نیز وسایل ایمنی و نجات به طور معنی‌داری از مقدار متوسط کمتر بوده (05/0p<) و با استانداردهای موجود متناسب نبودند.
نتیجه­گیری: در مجموع وضعیت بهداشتی، ایمنی و نیروی انسانی استخرهای سرپوشیده استان گیلان نسبت به استانداردهای ملی و بین­المللی اختلاف زیادی داشتند و امید است با توجه بیشتر مسئولین و حل مشکلات موجود، استخر­های استان از وضعیت بهداشتی و ایمنی مطلوب­تری برخوردار شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Health and Safety of Guilan Indoor Pools with National and International Standards

نویسندگان [English]

  • Shahram shafiee 1
  • mohammadreza khalili far 2
  • sepideh shabani 3
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the health and safety of indoor pools in Guilan province and compare it with national and international standards.
Methodology: It was a descriptive survey and 21 indoor pools of 29 pools in Guilan province were studied. To collect data, a structured checklist including 116 items was used. Descriptive statistics and one sample t-test were used to test the hypothesis at P≥ 0.05.
Results: The results showed that the score of health and safety of toilets as well as the health of locker rooms, showers, and inner courtyard of pools were significantly higher than the mean value  (p<0.05) and were close to the standards. On the other hand, the safety of locker rooms and showers, inner courtyard, disabled facilities, and safety and rescue devices were significantly lower than the mean value (p<0.05) and did not befit the existing standards.
Conclusion: Overall, the health, safety and staffing of indoor pools in Guilan province differed from national and international standards. We hope that the health and safety of these pools would increase with more attention of the officials.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pool
  • Standard
  • Health
  • Safety
  • Staffing