سنجش کارایی تیم‌های لیگ برتر والیبال مردان ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی بیرجند

2 کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، جهت سنجش کارایی تیم‌های لیگ برتر والیبال مردان ایران می‌باشد.
روش‌شناسی: جامعه پژوهش، تیم‌های شرکت‌کننده در لیگ برتر والیبال مردان (90-89) می‌باشد. به دلیل محدودیت جامعه آماری، حجم نمونه با حجم جامعه برابر که تعداد 16 تیم بود، گرفته شد. پژوهش از نوع توصیفی_تحلیلی است و به روش میدانی انجام شد. در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب کندال و پیرسون و میانگین) و روش تحقیق در عملیات (AHP وDEA ) استفاده شد. در مرحله اولویت‌بندی معیارها از نرم‌افزار  EXPERT CHOICEو در مرحله طراحی مدل، از نرم‌افزار  EMS استفاده شد.
یافته­ها: در مرحله اول تعداد 21 معیار (در حوزه مالی، ورزشی، نیروی انسانی و منابع و امکانات در دسترس) با اجماع نظر خبرگان و با تعیین ضریب کندال (761/0W=) تعیین گردید. در مرحله بعد تعداد 19 معیار تعیین و اولویت‌بندی گردید. یافته­های مرحله آخر نشان داد بین رتبه‌بندی تیم‌ها بر اساس امتیاز کارایی و موقعیت تیم‌ها در رتبه‌بندی لیگ برتر والیبال مردان ارتباط معناداری وجود ندارد. هم­چنین، بین امتیاز کارایی تیم‌های کارا و ناکارا اختلاف معناداری وجود دارد.
نتیجه­گیری: نتایج پژوهش نشان داد علاوه بر رده‌بندی تیم­ها بر اساس امتیازات به‌دست‌آمده عوامل متعدد دیگری در تعیین میزان کارآمد یا ناکارا بودن تیم­ها مؤثر می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency Measurement of Iranian Men's Volleyball Teams in the Premier League

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Ozra MirKazemi 1
  • Zeynab JahaniRad 2
  • Safoureh NikNahad 2
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was the efficiency measurement of Iranian men's volleyball teams in the premier league.
Methodology: The research population consists of teams attending the men's premier volleyball league (2010-2011). Because of limitation in amount of population, the sample size was considered equal to the population size (N=16). The study is descriptive-analytical and the field one. To analyze data, the descriptive and inferential statistics (mean, the Kendall and Pearson coefficient) and the operation research (DEA and AHP) were used.
 Results: At the first step, 21 criteria (financial, sport, human resources, available facilities) were determined according to the experts’ consensus (Kendall's w = 0.761). At the next step, the criteria were prioritized. Finally, there was not any correlation in the priority of the teams based on the efficiency point and the place of team in the ranking. There was significant difference between the efficiency points of the efficient teams and inefficient teams.
Conclusion: Results indicated that in addition to ranking the teams based on obtained scores, several other factors are effective in determining the amount of team effectiveness or ineffectiveness.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Volleyball league
  • Data Envelopment Analyses