شناسایی و تدوین راهبردهای فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید، تعیین موقعیت راهبردی و تدوین راهبردهای فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران است.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر توصیفی و در حیطه مطالعات راهبردی است. در این تحقیق ترکیبی از روش­های کیفی و کمی مورد استفاده قرار گرفت. برای گردآوری اطلاعات علاوه بر برگزاری جلسات و مصاحبه با اعضای شورای راهبردی تحقیق، از فرم­ شناسایی سوات محتوی سؤالات باز، فرم تعیین موقعیت راهبردی و فرم تعیین راهبردهای فدراسیون شطرنج (توز) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیأت‌رئیسه فدراسیون شطرنج، رؤسای کمیته­های فدراسیون، رؤسای هیأت‌های استان­ها و نخبگان ورزشی و مدیریتی به تعداد 59 نفر بود. تعداد 32 نفر از جامعه آماری به‌عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. اعضای نمونه با توجه به هدف تحقیق، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. علاوه بر آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بر حسب موضوع از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، ماتریس تعیین موقعیت راهبردی و ماتریس توز استفاده شد.
 یافته­ها: یافته­ها نشان داد فدراسیون شطرنج دارای 10 قوت، 12 ضعف، 10 فرصت و 8 تهدید می­باشد. مدیریت کارآمد فدراسیون و حضور تمام‌وقت کارکنان در فدراسیون مهم‌ترین قوت بود، روابط عمومی ضعیف فدراسیون مهم‌ترین ضعف، وجود استعدادهای فراوان در رده­های سنی نونهالان و نوجوانان مهم‌ترین فرصت و فقدان توجه رسانه­ها به‌خصوص صدا و سیما به رشته شطرنج مهم‌ترین تهدید فدراسیون شطرنج بودند. با توجه به نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (25/2) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (36/2) مشخص شد که موقعیت راهبردی فدراسیون شطرنج در ناحیه WT قرار دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته­های تحقیق، تدوین برنامه بازاریابی، استفاده از فرصت­های موجود جهت جذب حامیان مالی و تدوین نظام حقوقی - اجرایی به‌عنوان مهم‌ترین راهبردهای فدراسیون شطرنج مشخص شدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and developing Strategies of Islamic republic of Iran Chess Federation

نویسندگان [English]

  • Seyed Nasrollah Sajjadi 1
  • Mohammad Khabiri 1
  • Ehsan GhaemMaghami 2
  • Ali Benesbordi 3
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to analyze strengths, weaknesses, opportunities, and threatens, determining the strategic position and formulating the strategies of Islamic republic of Iran Chess Federation.
Methodology: The research method is descriptive in the field of the strategic studies. In this study, a combination of qualitative and quantitative methods was used. For gathering data, in addition to research meetings and interviews with members of the strategic committee, SWOT questionnaire with open questions, the strategic positioning questionnaire, and TOWS questionnaire were used. Statistical population of this study includes chess federation executive board, heads of federation committees, heads of provincial board, the elite of sport and management (N=59). 32 members were selected for Statistical sample. Sample members were selected using theoretical sampling. For the analysis of data, descriptive statistics, internal and external factors evaluation matrix, SWOT matrix, and TOWS matrix were used.
 Results: Findings of the research showed that chess federation had 10 strengths, 12 weaknesses, 10 opportunities, and 8 threaten. Efficient management of the federation and full-time employees in federation were the main strengths. Poor public relations of federation were the main weaknesses. Plenty of talent in the children and teenagers was the main opportunity.  Lack of media attention, especially TV and radio, was the main threaten. Based upon the internal factors evaluation matrix (2.25) and external factors evaluation matrix (2.36), it was shown that the strategic position of chess federation was in WT area.
Conclusion: Finally, based upon the research results, developing the marketing plan, the use of available opportunities to attract sponsors, and developing legal - executive system were identified as the most important strategies of chess federation.