تحلیل عوامل مؤثر بر تحلیل رفتگی شغلی و استراتژی‌های مقابله با آن در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشگاه تهران

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تحلیل عوامل مؤثر بر تحلیل رفتگی شغلی و استراتژی‌های مقابله با آن در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران می‌باشد.
روش‌شناسی: تعداد 348 کارمند ادارات کل ورزش و جوانان از 7 استان ایران به صورت تصادفی انتخاب شدند .و سه پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی (مسلچ و جکسون، 1981) را با 22 گویه، 3 بعد تکمیل کردند. ضمنا پرسشنامه های محقق ساخته منابع تحلیل رفتگی و استراتژی های مقابله با تحلیل رفتگی نیز هر کدام با 48 گویه منابع و استراتژی های مقابله با تحلیل رفتگی شغلی را ارزیابی می کردند. اطلاعات با استفاده از آزمون های کالموگروف-اسمیرنوف یک نمونه ای، تجزیه و تحلیل واریانس، و تحلیل عاملی در سطح معنی داری p≤0.05  تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته ها نشان داد که بین سطوح تحلیل رفتگی کارکنان ادارت کل ورزش و جوانان در استان های مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که مولفه های فردی، سازمانی و اجتماعی به عنوان منابع تحلیل رفتگی شغلی شناخته شدند که میانگین استراتژی های مربوطه نیز بالاتر از میانگین فرضی بود.
نتیجه‌گیری: فراهم کردن یک جو سازمانی مناسب ، ترویج حمایت کاری ، تفویض اختیار ، برقراری روابط اجتماعی و دوستانه و  غیره از جمله راهکارهایی است که مدیران سازمان های ورزشی می توانند برای مقابله با تحلیل رفتگی کارکنان خود اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effective Factors of Job Burnout and Coping Strategies in Personnel of Youth and Sport General Offices

نویسندگان [English]

  • Mohsen Vahdani 1
  • Mehrdad Moharramzadeh 2
  • Mirhassan SeyedAmeri 3
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to analyze the effective factors of job burnout and coping strategies in personnel of youth & sport general offices.
Methodology: 348 personnel of youth and sport general offices of seven provinces were randomly selected and completed three instruments including the questionnaires of Job Burnout (MBI, Maslach and Jackson, 1981), Sources of Job Burnout , and Coping Strategies of Job Burnout. MBI contained three dimensions with 22 items. Both of the questionnaires of Sources of job burnout and Coping Strategies included 48 items. Reliability of the questionnaires was high; Cronbach's alpha value for MBI, Sources of Job Burnout , and Coping Strategies of Job Burnout were 0.78, 0.85, and 0.89 respectively. Data were analyzed with one-sample Kolmogorov-Smirnov , ANOVA test and factor analysis test at the significance level of P≤0.05.
Results: The results indicated that there was not a significant difference between job burnout levels of personnel of  youth and sport general offices in variant provinces. Also, the results showed that the personal, organizational and social factors were identified as job burnout sources.
Conclusion: Managers of sport organizations can provide a good organizational climate, work support, delegation of authority, social and friendly relationships to cope the personnel's job burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Youth & sport general offices
  • Job burnout
  • Coping strategies