بررسی پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روان شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استاد دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان مبتنی بر مدل‌یابی معالات ساختاری بود.
روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش همه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های شمال‌غرب ایران بود (588 نفر) و از میان آن‌ها 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1997)، اعتماد سازمانی سید جوادین (1388)، رضایت شغلی برایفیلد و روتس (1951)، تعهد سازمانی مودی (1979)،  سبک رهبری باردنز و متزکانس (2000) و فرهنگ سازمانی نانچیان (1998) جمع‌آوری شد. پس از بررسی پایائی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، از همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش، اعتماد سازمانی، ‌فرهنگ سازمانی و رهبری به عنوان پیشایند و تعهد سازمانی و رضایت شغلی به عنوان پیامد توانمندسازی روان شناختی مورد تاکید است. بیشترین میزان همبستگی معنی‌دار بین رهبری با فرهنگ و کمترین میزان بین فرهنگ و توانمندسازی مشاهده شد(05/0>P). همچنین در مورد پیامدهای توانمندسازی روان‌شناختی نیز مسیر علی بین توانمندسازی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی مثبت و معنی‌دار بود(05/0>P).
نتیجه‌گیری: می‌توان گفت افزایش در نمرات رهبری، فرهنگ و اعتماد همراه با افزایش در احساس توانمندسازی کارکنان و افزایش در نمرات توانمندسازی همراه با افزایش در میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان بود. بنابراین، افراد با ادراک رهبری سازمانی، فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی بالا، احساس توانمندسازی بالایی را از خود در محیط کار نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Antecedents and Outcomes of the Psychological Empowerment among the Staff of Youth and Sport Offices

نویسندگان [English]

  • Mohsen ShirMohammadzadeh 1
  • Seyed Mohammad Kashef Kashef 2
  • MirHassan SeyedAmeri 2
  • Abolfazl Qassemzadeh 1
1 Faculty member of Shahid Madani-e- Azarbaijan, smzade@azaruniv.ac.ir
2 Assoc. Prof. of Urumiya University
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the antecedents and outcomes of the psychological empowerment of staff in the youth and sport offices based on structural equation modeling (SEM).
Methodology: The statistical population included all staff of youth and sport offices in the north-west provinces of Iran (N=588) and 250 people were selected as the study sample based on Cochran's formula. Research data was gathered using Spritzer’s psychological empowerment questionnaire (1997), SeyedJavadein’s organizational trust questionnaire (2009), Brayfield and Rothe's job satisfaction questionnaire (1951), Moody’s organizational commitment questionnaire (1979), Bardenz and Metzcas’s leadership style questionnaire (2000), and NanchiOn’s organizational culture questionnaire (1998). The reliability of the questionnaires was approved using Cronbach alpha coefficient. Pearson correlation and structuralequation modeling were used to analysis data.
Results: Research findings indicated that the organizational trust, culture and leadership were considered as antecedents and job satisfaction and organizational commitment were identified as outcomes of the psychological empowerment. The strongest correlation was observed between leadership and culture, and the weakest correlation was observed between culture and empowerment (p<0.050). The psychological empowerment was correlated positively with job satisfaction and organizational commitment (p<0.050).
Conclusion: It is concluded that leadership, culture and trust can improve the staff’s empowerment perception. Furthermore, the empowerment can promote the staff’s organizational commitment and their job satisfaction as well. Therefore, people with high degree of perception toward organizational leadership, culture and trust show more high level of empowerment in their workplace.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Trust
  • culture
  • Commitment
  • satisfaction