ارائه مدلی از عوامل جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدلی ازعوامل جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی ایران بود.
روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش شامل صاحب‌نظران مدیریت ورزشی، اقتصاد، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مدیران حوزه ورزش قهرمانی به تعداد نامحدود بود. در بخش کیفی پژوهش 18 نفر به‌طور هدفمند و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران 121 تن به‌عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دست‌یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 71 سؤالی محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید 15 نفر از متخصصان رسید و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد تائید قرار گرفت. شاخص‌های پایایی ترکیبی (CR) و آلفای کرونباخ برای تمامی سازه‌ها و کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 بودند. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش دلفی در سه مرحله استفاده شد. در بخش کمی نیز از روش­های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف – اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با کمک دو نرم‌افزار SPSS 16 و Smartpls  استفاده شد.
یافته‌ها: در مدلعوامل جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی ایران نه عامل به ترتیب اولویت مدیریتی با بار عاملی (855/0)، ورزشی (821/0)، مالی و اقتصادی (804/0)، بازاریابی (721/0)، رسانه‌ای و تبلیغاتی (655/0)، سیاسی (637/0)، حمایتی و تشویقی (615/0)، فرهنگی و اجتماعی (559/0) و حقوقی و قانونی (356/0) وجود دارند. همچنین مدل به‌دست‌آمده از برازش مطلوب برخوردار بود.
بحث: مدل به کار گرفته‌شده، مدل نظری قوی برای طراحی مدل عوامل جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of Attracting Factors of Private Sector Investment in Iran's championship sport

نویسندگان [English]

  • Loqman Keshavarz 1
  • Abolfazl Farahani 2
  • Yeganeh Moosavi Jahromi 3
  • Fateh Faraziani 4
1 Associate professor of department of sport management, Payamenoor university
2 Professor of department of sport management, Payamenoor university
3 Instructor of department of sport management, Payamenoor university
4 Instructor of department of sport management, Payamenoor university
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to provide a model of attracting factors of private sector investment in Iran's championship sport.
Methodology: The study population consisted of the whole experts in sports management, economics, private sector investors and managers of championship sport. In the qualitative phase, 18 individuals were selected purposefully and in quantitative phase, a sample of 121 people was chosen based on Cochran's formula. The instrument was a 71-item structured questionnaire. Face and content validity of the questionnaire was confirmed by 15 experts as well as the construct validity was confirmed by confirmatory factor analysis. Magnitude of combined reliability testing and Cronbach's alpha was over 0.70 for all constructs. To analyze the data in the quality phase, Delphi method was applied in three stages. In quantitative phase, descriptive and inferential statistical methods such as Kolmogorov-Smirnov, confirmatory factor analysis, path analysis were applied with SPSS16 software and SmartPLS.
Results: The results showed that the attracting factors of private sector investment were prioritized as follows: management (0.855), sport (0.821), financial and economical (0.804), marketing (0.721), media and advertising (0.655), political (0.637), support and encouragement (0.615), cultural and social (0.559) and legal (0.356) are available. The model covered a good fitness.
Conclusion: The model was an appropriate one to attract private sector investor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Championship sport
  • Private Sector