تدوین الگوی توسعه بازاریابی در ورزش بانوان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تدوین الگوی توسعه بازاریابی در ورزش بانوان ایران انجام
شد.
روش شناسی : روش تحقیق به صورت کیفی و با رویکرد داده بنیاد و تکنیک اشتراس و کوربین بود. جامعه این پژوهش اساتید هیئت علمی دانشگاه ها و خبرگان شاغل در سازمان های ورزشی بودند. روش نمونه‌گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری بود (21 نفر). داده های حاصل از مصاحبه ها به صورت سه مرحله ای کدگذاری شدند. در نهایت با انتخاب مقوله اصلی و ارتباط آن با سایر مقوله‌ها در محورهای: شرایط علّی، شرایط زمینه‌‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها، مدل پژوهش ارائه شد.
یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، عوامل علی شامل اهمیت فرهنگی و اهمیت اقتصادی عوامل زمینه ای شامل پشتیبانی و اجرایی، عوامل مداخله گر شامل محدودیت های اطلاعاتی و محدودیت های زیرساختی و راهبردها شامل توسعه منابع، یاددهی و فرهنگ سازی و توسعه اقتصادی ؛ همچنین، توسعه بازاریابی، توسعه مالی و توسعه اجتماعی به عنوان پیامدهای توسعه بازاریابی ورزش بانوان ایران بودند.
نتیجه گیری: ورزش بانوان بویژه در حوزه بازاریابی دارای ظرفیت و قابلیت های بالایی است اما همچنان نیازمند اقدامات جدی در راستای زدودن محدودیت ها و موانع ورزش بانوان از سوی مدیران و سیاست گذاران درکشور می باشد. با سرمایه گذاری در بخش ورزش بانوان کشور می توان، از پیامدهای حاصل از توسعه ورزش و توسعه بازاریابی ورزش بانوان بهره مند شد که این مهم نیازمند به کارگیری راهبردهای مناسب توسعه بازاریابی ورزش بانوان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a model for marketing development in Iranian women's sports.

نویسندگان [English]

  • neda salamat 1
  • seyed mohhamad hosein razavi 2
  • masoume kalateh seifari 3
  • saeid tabesh 4
1 Ph.D Candidate, department of Sport Management, Faculty of Sports Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Full professor, department of Sport Management, Faculty of Sports Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Associate Professor, department of Sport Managemen, Faculty of Sports Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
4 Assisstant Professor, department of Sport Managemen, Faculty of Sports Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study was conducted to develop a marketing development model in Iranian women's sports.
Methodology: The research method was qualitative and based on grounded theory and the method was Strauss and Corbin. The study population consisted of university faculty members and experts working in sports organizations. The sampling method was purposeful with snowball technique until theoretical saturation was reached (21 people). The data from the interviews were coded in three steps. Finally, the research model was presented by selecting the main category and its relationship with other categories in the axes: causal conditions, contextual conditions, interventionist conditions, strategies and consequences.
Findings: Based on the findings of the research, causal factors include cultural importance and economic importance , contextual factors including support and implementation, intervening factors including information limitations and infrastructural limitations, and strategies including resource development, teaching and culture building, and economic development; Also, marketing development, financial development and social development were the consequences of the development of Iranian women's sports marketing.
Conclusion:Women's sports, especially in the field of marketing, have high capacity and capabilities but it still requires serious measures in order to remove the restrictions and obstacles of women's sports by managers and policy makers in the country. By investing in the country's women's sports sector, one can benefit from the consequences of the development of sports and the development of women's sports marketing, which requires the use of appropriate strategies for the development of women's sports marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Marketing
  • Sports
  • Development
  • Women
  • grounded theory