ورزش و تقویت امنیت اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم انسانی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران ، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار

چکیده

امنیت اقتصادی از مهمترین ابعاد امنیت ملی و از اصول مهم زیرساخت‌های اساسی کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی محسوب می‌شود؛ پژوهش حاضر با هدف شناسایی مفاهیم و کارکردهای ورزش در تقویت امنیت اقتصادی شکل گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گرداوری داده ها کیفی با استفاده از تکنیک دلفی بود. جامعۀ آماری برابر با نمونه مطالعاتی و شامل 13 خبره صاحب اثر (کتاب، مقاله، یادداشت و...) در حوزه اقتصاد ورزش و اقتصادسیاسی بودند که با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب و بر اساس اشباع نظری مصاحبه های نیمه باز انجام گردید. در این پژوهش برای اعتباربخشی به یافته‌ها از دو راهبرد استفاده شده‌است. نخست، بازبینی توسط همکار پژوهشی و در مرحله دوم از راهبرد بازبینی همتایان استفاده گردید؛ یافته‌ها‌ی پژوهش حاضر پس از مطالعه مفاهیم مرتبط و استفاده از تکنیک دلفی، نشان داد که ورزش در تامین امنیت اقتصادی دارای 27 مفهوم بود که در نهایت در 3 مقوله سلامت، اشتغال و درآمدزایی، و سرمایه گذاری دسته‌بندی گردید. ورزش ابزاری کم هزینه و پر فایده در خلق ثروت است که به نظر می‌رسد لزوم توجه به ویژه در سه حوزه اشتغال، سرمایه گذاری و سلامت می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sport and Empowering the Economic Security

نویسندگان [English]

  • Mahdi Shariati Feizabadi 1
  • Saeid Moghadam Bagha 2
1 Assistant Professor , Department of Human Sciences, Tehran, Iran
2 Islamic Azad University, International Branch of Chabahr
چکیده [English]

Economic security is one of the most important aspects of national security and one of the most important principles of the basic infrastructure of countries to achieve economic development and improve the level of social welfare; The present study tried to identify the concepts and functions of sport in empowering economic security.
The method of the present study was qualitative and in order to explain the paradigm design of the subject under study. The statistical population was equal to the study sample and included 13 experts (books، articles، notes، etc.) in the field of sports economics and political economy who were selected using snowball sampling and theoretical saturation.
Findings of the present study indicated after studying the related concepts and using the Delphi technique sport had 27 concepts in providing economic security, which were finally classified into 3 categories: health, employment, and investment.
Sport is a low-cost and useful tool in creating wealth، which seems to require special attention in the three areas of employment, investment and health can contribute to the economic development of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • Income
  • Investment
  • Security
  • Sports