طراحی مدل ساختاری تفسیری شاخص‌های مؤثر بر اجرای موفق واحد عمومی درس تربیت بدنی دانشگاه های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد شاهرود،شاهرود، ایران

4 استادیار ریاضی و آمار، گروه ریاضی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

هدف: طراحی مدل ساختاری تفسیری شاخص‌های مؤثر بر اجرای موفق واحد عمومی درس تربیت بدنی است.
روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان و صاحب نظران ورزش و تربیت بدنی دانشگاه‌ها، مدیران ارشد تربیت بدنی وزارت علوم و روسای دانشکده‌های تربیت بدنی، اساتید تربیت بدنی و اعضای هیئت علمی بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت سطح بندی شاخص‌های مؤثر بر اجرای موفق واحد عمومی درس تربیت بدنی از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری به کمک نرم‌افزار MATLAB استفاده شد. پرسشنامه ای به‌صورت زوجی از لحاظ تاثیر پذیری و تاثیر گذاری بر یکدیگر مابین گروهی خبره توزیع گردیده است.
یافته ها: در بررسی روابط مولفه های تحقیق، مؤلفه های "رضایت از زندگی و سلامت" در سطح اول و "ساختارمندی و بهسازی" در سطح دوم قرار گرفته اند که نشان دهنده تاثیرپذیری بالای این متغیرها می باشد. همچنین مولفه های "مدیریت و زیرساخت" در سطح سوم و چهارم قرار گرفتند و در سطح پنجم و آخرین سطح نیز مولفه "آموزش" قرار گرفت که به عنوان تاثیر گذارترین شاخص‌ها بودند. در نهایت با استفاده از تکنیک MICMAC متغیر ها بر حسب قدرت هدایت و وابستگی مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتیجه گیری: ورزش دانشجویی نیازمند برنامه ریزی دقیق است و می توان با و توجه به الزامات قانونی آموزش، ساختار مناسب برای پیاده‌سازی برنامه‌های آموزشی درس تربیت بدنی در دانشگاه مهیا شود.
واژه‌های کلیدی: مدل ساختاری تفسیری، رضایت از زندگی، آموزش، درس تربیت بدنی، اجرای موفق

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an interpretive structural model of indicators affecting the successful implementation of the general unit of physical education in the country's universities

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Roozbehani 1
  • sayedmostafa tayebisani 3
  • Javad Esmaeili 4
1 Ph.D. Student, Department of Physical Education, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Faculty/ Islamic Azad university- shahrood Branch
3 Associate Professor in Department of Physical Education and Sport Science,shahrood Branch,Islamic Azad University,shahrood,iran
4 Assistant Professor of Sport Mathematic and Statistics, Department of Mathematic, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Objective: Designing an interpretive structural model is an indicator of the successful implementation of the general unit of physical education.
Methodology: The statistical population of the study consisted of 10 experts from university sports and physical education, senior executives of the Ministry of Science and heads of physical education colleges, physical education professors, as well as faculty members who were targeted. The data collection tool was a questionnaire. The interpretative structural modeling technique was used to seize the successful implementation of the General Unit of Physical Education with the help of MATLAB software. For this purpose, the experts have been used, and a couple of questionnaires have been distributed among the expert group in terms of influence and influence on each other.
Results: In examining the relationships between research components, the components of "life satisfaction and health" are in the first level, and "structure and improvement" are in the second level, which indicates the high impact of these variables. Also, the components of "management and infrastructure" were in the third and fourth levels, and in the fifth and last level, the component of "education" was placed, which were the most effective indicators. Finally, using the MICMAC technique, the variables were analyzed in terms of conductivity and dependence.
Conclusion: Student sports require careful planning, and according to the legal requirements of education, a suitable structure can be provided for the implementation of physical education curricula at the university.
Keywords: Interpretive structural model, life satisfaction, education, physical education lesson, successful implementation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpretive Structural Model
  • Life Satisfaction
  • Education
  • Physical Education Lesson
  • Successful Implementation