راهبردها و پیامدهای برند سازی موفقیت‌های بین‌المللی ورزشکاران نخبه در رویدادهای ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی

2 مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی

چکیده

هدف: برند ملی تصویر کلان کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی، تاریخی، فرهنگی و ورزشی به مثابه یک مفهوم در سطح ملی است که در زدودن تصورات و ذهنیات غلط که نسبت به یک کشور وجود دارد، تاثیر فراوانی داشته و کمک می کند که در مواجهه با بازارهای هدف اقدام به جایگاه‌یابی مجدد نماید. هدف پژوهش حاضر تحلیل راهبردها و پیامدهای موفقیت‌های بین‌المللی ورزشکاران نخبه در رویدادهای ورزشی بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی مبتنی بر روش نظریه داده بنیاد و تحلیل تماتیک انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش شامل خبرگان علمی و اجرایی در زمینه مدیریت ورزشی با تجربه حضور در رویدادهای بین‌المللی ورزشی بودند که به روش نمونه‌گیری نظری هدفمند 15 نفر انتخاب و با آن‌ها مصاحبه تا اشباع نظری ادامه یافت. روایی ابزار پژوهش (مصاحبه)، توسط مصاحبه‌شوندگان و اساتید خبره تایید و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی (74%) استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که حمایت سیاسی-اجتماعی ، توسعه ورزش بانوان، سیاست-های مدیریتی، فرهنگ-سازی و آموزش راهبردها و پرستیژ بین المللی، ارتباطات بین المللی، برجسته شدن مربیان و رزشکاران و توسعه اقتصادی پیامدهای برندسازی از طریق موفقیت های ورزشی بود.
نتیجه‌گیری: مبتنی بر یافته های این پژوهش، پیشنهاد می‌شود که مقوله برندسازی کشور در سایر حوزه های مرتبط با ورزش برجسته و مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies and Consequences of Branding International Success of Elite Athletes in Sporting Events

نویسندگان [English]

  • hossein eydi 1
  • zeinab rahmati asl 2
  • leila soltanian 1
1 Sport Management, Razi University
2 Sport Management, Razi University
چکیده [English]

Objective: The national brand is the macro image of the country in comparison, economic, historical, cultural and sports as a concept at the national level. The purpose of this study was to analyze the strategies and consequences of international success of elite athletes in sporting events.
Methodology: The present study was conducted with a qualitative approach based on data theory theory and thematic analysis. The statistical population of the study included scientific and executive experts in the field of sports management with experience in attending international sports events. 15 people were selected by purposive theoretical sampling and interviewed with them until the theoretical saturation. The validity of the research tool (interview) was confirmed by the interviewees and expert professors and the interdisciplinary agreement method (0.74) was used to assess the reliability.
Results: research findings showed that socio-political support, development of women's sports, management policies, culture-building and education was strategies and international prestige, international relations, highlighting coaches and athletes and economic development of branding consequences through successes It was a sport.
Conclusion: Based on the findings of this study, it is suggested that the issue of branding the country in other areas related to sports be highlighted and considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Pride
  • Elite Athletes
  • Branding
  • International Events