شناسایی پیشران‌های آیندۀ باشگاه‌های حرفه‌ای ورزشی ایران (مطالعه موردی: باشگاه فولاد مبارکه سپاهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دکتری آینده پژوهی، پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دپارتمان آینده پژوهی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی پیشران‌های آیندۀ باشگاه‌های حرفه‌ای ورزشی (مطالعه موردی: باشگاه فولاد مبارکه سپاهان) در ایران بود.
روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ راهبرد هدف‌گذاری کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی و براساس روش‌های آینده پژوهی، تبیینی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را صاحب‌نظران حوزه دانشگاه و باشگاه فولاد مبارکه سپاهان تشکیل می‌دادند. انتخاب این افراد به صورت هدفمند بود و تعداد آن‌ها برابر با 20 نفر بود. جهت شناسایی موضوعات مؤثر بر آینده باشگاه سپاهان از مرور ادبیات تحقیق و همچنین مصاحبه با صاحب‌نظران استفاده شد و مبتنی بر آن تعداد 25 مؤلفه نهایی در ارتباط با آینده باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان شناسایی گردید.
یافته‌ها: براساس یافته‌های تحقیق چهار متغیر حامیان مالی باشگاه، حضور هواداران، پوشش رسانه‌ای و درآمدزایی باشگاه در مجموع از بیشترین تاثیرپذیری و بیشترین تاثیرگذاری و همچنین بالاترین اهمیت و عدم‌قطعیت برخوردار بودند در نتیجه به‌عنوان پیشران‌های آینده باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان مشخص شدند.
نتیجه‌گیری: بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر آینده باشگاه سپاهان حاکی از سیطره نسبی حامیان مالی باشگاه، حضور هواداران، پوشش رسانه‌ای و درآمدزایی باشگاه بر سایر عوامل است که به نظر می‌رسد بیشترین نقش را در آینده باشگاه سپاهان خواهند داشت و در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت لازم است مورد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the future drivers of professional sports clubs in Iran (Case study: Foolad Mobarakeh Sepahan club)

نویسندگان [English]

  • Amin Ferdosi pour 1
  • Mehdi Salimi 2
  • Ahad Rezayan 3
1 Ph.D Candidate in Sport management, Physical Education faculty, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Associate professor in sport management, Sport sciences Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Ph.D in future studies, Researcher in national research institute for science policy, Futures studies department, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to identifying the future drivers of professional sports clubs in Iran (Case study: Foolad Mobarakeh Sepahan club).
Methodology: This research is descriptive-analytical in terms of applied goal setting strategy and its method and explanatory based on futures research methods. The statistical population of this study consisted of experts in the field of university and club. The selection of these people was purposeful and their number was equal to 20 people. In order to identify the issues affecting the future of Sepahan Club, a review of the research literature as well as interviews with experts was used, based on which 25 final components related to the future of Sepahan Cultural and Sports Club were identified.
Results: According to the research findings, the four variables of club sponsors, fan presence, media coverage and club revenue generated had the most impact and the most impact in general, so because they had recorded high importance and uncertainty for themselves as The future drivers of Sepahan Cultural and Sports Club were determined.
Conclusion: The study of key factors affecting the future of Sepahan club indicates the relative dominance of the club's sponsors, the presence of fans, media coverage and the club's revenue generation over other factors that seem to have the most role in the future of Sepahan club and in planning. Long-term ones need to be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Research
  • Strategic Planning
  • Sports Clubs