تحلیل راهبردی سیستم خدمات نجات غریق ساحلی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 . کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش و مدرس بین المللی نجات غریق و فدراسیون جهانی ورزش های موج سواری

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تحلیل راهبردی سیستم خدمات نجات غریق ساحلی بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع مطالعات راهبرد مبتنی بر روش توصیفی – تحلیلی بود. جامعه آماری شامل دو بخش اصلی جامعه انسانی و جامعه اطلاعاتی می‌باشد. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و در دسترس نمونه‌گیری و نظرخواهی گردید (30 نفر و 44 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظام‌مند، مصاحبه نیمه ساختارمند، پرسشنامه محقق ساخته و روش دلفی سه مرحله‌ای بود. روایی ابزارهای با استفاده از روایی محتوایی، پایایی و میزان توافق بین مصححان مورد تأیید قرار گرفت. از روش تحلیل مفهومی جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که موانع در حوزه‌های اشتغال و آموزش منجیان، امکانات و خدمات، مالی و تأمینی، عملیات ساحلی، مدیریت اجرایی، ساختاری، فرهنگی و زیست‌محیطی دسته‌بندی شدند. در بخش راهکارها نیز اشتغال منجیان، مالی و تأمینی، امکانات و خدمات، ساختاری و نهادی، عملیات ساحلی، فرهنگی، آموزش منجیان و نجات غریق ساحلی، مدیریت اجرایی و زیست‌محیطی به ترتیب دارای اولویت بودند. بر اساس نتایج در الگوی تقسیم کار نهادی بر اساس نظر متخصصان بخش‌های تخصصی مدیریت ساحلی از جمله سازمان امداد و نجات و مدیریت بحران استان و هلال‌احمر استان و شعبه‌های بیشترین سهم از تقسیم کار و تفویض اختیار نهادی را باید داشته باشند.
نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان گفت که عمده مشکلات آن به دلیل یکپارچه نبودن سیستم مدیریت و توسعه است و مهم‌ترین راهبرد ارتقای آن تقسیم کار بین بخشی و سازمانی مناسب در عین یکپارچه‌سازی سیستم عملکردی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic analysis of coastal lifeguard service system in Guilan province

نویسندگان [English]

  • Hamid reza Goharrostami 1
  • Ali Nazarian 1
  • Salah Dastom 1
  • Faramarz Dabbagh Rezaeiyeh 2
1 university
2 Master of Sports Physiology,International Lifeguard instructor,,Water safety instructor in the International Surfing Federation
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to strategically analyze the coastal lifeguard service system.
Methodology: The research method was strategic studies based on descriptive-analytical method. The statistical population consists of two main parts: human society and information society. A statistical sample was sampled in a sufficient number based on theoretical saturation in a purposeful and accessible manner (30 people and 44 documents). The research tools included systematic library study, semi-structured interview, researcher-made questionnaire and Delphi three-step method. The validity of the instruments was confirmed using content validity, reliability and agreement between the correctors. Conceptual analysis method was used to analyze the data.
Results: The results showed that barriers were categorized in the areas of employment and training of rescuers, facilities and services, finance and security, coastal operations, executive management, structural, cultural and environmental. In the solutions section, the employment of rescuers, financial and security, facilities and services, structural and institutional, coastal operations, culture, training of rescuers and lifeguards, executive management and environment, respectively, had priority.
Conclusion: Therefore, it can be said that the main problems are due to the lack of integration of management and development system and the most important strategy to improve it is the proper division of labor between the department and the organization while integrating the performance system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coastal rescue operation
  • Guilan coast
  • lifeguard
  • Caspian Sea